Rom for alle

Utredning om sosial boligpolitikk for framtiden, NOU 2011:5, utredet av Boligutvalget (2011).

Boligutvalget, som er ledet av ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram, har drøftet og gitt anbefalinger for hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i årene framover. Utvalget slår fast at bolig er en del av velferdspolitikken. Uten fast bolig, ekskluderes man fra deltakelse i samfunnet.

Bolig må, sammen med helse, utdanning og inntektssikring, forankres som den fjerde av velferdspolitikkens pilarer. Staten må opptre som én enhet i sin dialog og samareid med kommunene. Husbankens rolle som boligsosial støttespiller for kommunene må forsterkes og videreutvikles, står det i utredningen.

Husbankens rolle har helt siden opprettelsen i 1946 vært å bidra til ønsket utvikling i boligmarkedet. Fra boligforsyning har fokuset dreid over mot personer som faller utenfor det ordinære boligmarkedet. Den forrige boligutredningen fra 2004 vektla betydningen av boligsosialt arbeid. Utredningen som nå foreligger, styrker denne retningen.

Sentrale utredninger og relaterte dokumenter: