Omlegging av bostøtten

Evaluering av det kommunale finansieringsbidraget, utarbeidet av NIBR på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (2011).

I sin rapport "Omlegging av bostøtten i 2009" undersøker NIBR-forsker Per Medby hvordan kommunale utgifter har blitt påvirket av omleggingen av den statlige bostøtteordningen fra 1. juli i 2009.

Anslagene som er gjort er basert på koblinger fra Statistisk Sentralbyrås inntektsstatistikk og viser at utvidelsen av den statlige bostøtteordningen vil medføre besparelser for kommunene m.h.t. sosialhjelpsutbetalinger på mellom 300 og 400 millioner kroner.
(Kilde: NIBR)