SINTEF Byggforsk: Kostnadsdekkende husleie

Rapport om husleienivå og teknisk standard/vedlikehold i kommunale utleieboliger, utarbeidet av SINTEF Byggforsk (2011).

"Kostnadsdekkende husleie" indikerer at det skal være en balanse mellom inntekter og utgifter innenfor en enhet som skal være selvfinansierende, og at det skal kunne drives verdibevarende vedlikehold innenfor denne rammen.

Forfatterne har i denne rapporten sett nærmere på dette gjennom en caseundersøkelse med tre kommuner; Trondheim, Steinkjer og Molde, og sammenholdt resultatene med andre kilder.

Hensikten med prosjektet er å se nærmere på rammebetingelsene for forvaltning av kommunale utleieboliger, for å belyse utfordringer knyttet til "kostnadsdekkende husleie". Målgruppa er derfor Husbanken, KRD, kommunale boligforvaltere og politikere.

Rapporten er til utlån i Biblioteket.