Proba: Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Rapport om kommunenes bruk av startlån, utarbeidet for Husbanken av Proba samfunnsanalyse (2012).

Startlån, som forvaltes av landets kommuner på vegne av Husbanken, rettes mot dem som ikke kan finansiere et boligkjøp gjennom ordinære kredittinstitusjoner. Lånet skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer skal få mulighet til å eie egen bolig. Startlån er ikke en lovpålagt ordning, men de aller fleste kommunene bruker startlån i dag. Utover noen overordnede krav fra myndighetene til praktisering er føringene på de fleste områdene relativt vage eller åpne for skjønn. Av den grunn har 61 prosent av kommunene valgt å ha egne skriftlige retningslinjer.

Hovedinntrykket er at retningslinjene ofte ikke prioriterer mellom målgrupper eller hvem som kan få (eller ikke få) startlån. Kommunenes praksis reguleres dermed i større grad løpende av de instanser som er involvert i saksbehandlingen av startlånssøknader. Proba har i sin kartlegging dokumentert et svært stort spenn i kommunenes praktisering av hvem som kan få startlån. Dette gjenspeiler også ulik praksis i hvordan kommunene vurderer for eksempel betalingsevne og hvilke betingelser som settes til et lån. Sistnevnte vil si i hvilken grad kommunene benytter avdragsfrihet, nedbetalingstid og rente (fast eller flytende) for kunne gjøre et startlån relevant.
(Kilde: rapporten)

Les mer på Husbankens FoU-sider.


 
Trykt utgave til utlån i biblioteket.