Husbankens forsknings- og utviklingsstrategi

Husbankens FoU-strategi angir en kunnskapsutvikling hvor det er balanse mellom ulike former for kunnskapsdannelse og -anvendelse. Utarbeidet av Husbanken (2011).

Husbankens FoU-innsats formes gjennom et samspill mellom årlige føringer i statsbudsjettet, tildelingsbrevet fra KRD, kunnskapsambisjonen i FoU-strategien og oversikt og innsikt skapt gjennom FoU-arbeidet.

Strategiens kunnskapsvisjon er at Husbanken gjennom sitt FoU-arbeid skal bidra til variert, faglig forankret kunnskap av relevans for boligrelatert utviklingsarbeid, bolipolitiske beslutninger og langsiktig kunnskapsdannelse.