NIBR: Housing affordability

Notat med drøfting av begreper og beregning av indikatorer, utarbeidet av NIBR (2012).

NIBR har på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet utarbeidet et notat som ser nærmere på hvilke indikatorer for Housing Affordability som benyttes i andre land. I tillegg konstrueres ulike indikatorer på grunnlag av norske data og det foretas analyser av data fra Levekårsundersøkelsen 2007 og bostøtteregisteret fra 2012.

Notatet diskuterer hvilke indikatorer og analyser som kan lages i framtiden for førstegangsetablerere og eksisterende husholdninger i Norge. (Kilde: KRD)