Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktene

Et samarbeidsprosjekt mellom Hamarøy, Beiarn og Gildeskål kommune, Nordland fylkeskommune, KS og Husbanken (2012).

Denne rapporten er en beskrivelse av prosjektet «Helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk i distriktet» som ble gjennomført i perioden august 2010 til desember 2011.

Målsettingene for prosjektet har vært følgende:
- Å komme frem til metoder og løsninger for mer helhetlig boligpolitikk og bedre virkemiddelbruk relatert til utfordringene som distriktene står ovenfor.
- Å kartlegge muligheter for justeringer i eksisterende virkemidler, mulige nye virkemidler for å sikre bosetting i distriktene, og utnytte de mulighetene som ligger i økt tilflytting.
- Prosjektet skulle ha nasjonal overføringsverdi.

Hovedkonklusjonen har vært at kommunen må erkjenne sitt boligpolitiske ansvar og definere sin rolle som boligpolitisk aktør. Kommunen sitter med nøkkelen, men er også avhengig av samspill med private aktører. Gjennom helhetlig boligpolitisk planlegging må kommunen definere mål, strategier og tiltak som tydeliggjør kommunens og andre offentlige og private aktørers rolle, innbyggernes ansvar og hvilke former for samarbeid som vil gi størst måloppnåelse innenfor det boligpolitiske feltet.


 Trykt utgave i biblioteket