NIBR: Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger

Rapport om tilskuddsordningens innretning og bruk, utarbeidet av Norsk institutt for by- og regionforskning (2011).

Et av Husbankens hovedfokus er innsatsen mot de vanskeligstilte på boligmarkedet. Til dette arbeidet har Husbanken et sett av virkemidler rettet direkte mot den enkelte bruker og et sett rettet mot kommunene for å sette dem i stand til å etablere et godt og variert tilbud til sin befolkning.

I denne rapporten evalueres ordningen med tilskudd til anskaffelse og utbedring av kommunale utleieboliger. Hvilke resultater og virkninger har man hatt de senere årene og hvor godt den er utformet? For å belyse dette er det benyttet både dokumentstudier, kvalitative intervjudata med nøkkelinformanter, Husbankens registerdata, innsendte søknader og informasjon fra kommunene.