Evaluering av Husbankens grunnlån til oppføring

Studieobjektet i denne evalueringen er grunnlån til oppføring i perioden 2006-2009. Rapporten er utarbeidet av Asplan Viak og NOVA (2011) med kompetansetilskudd fra Husbanken.

Husbanklån har en lang historie i norsk boligpolitikk. Låneordningene har gjennom tidene skiftet navn og innhold, men grunnpilaren har i mange år vært oppføringslån, som skal gå til finansiering av nye boliger, og utbedringslån, som skal finansiere ulike oppgraderinger i den eksisterende boligmassen.

1. juli 2005 ble disse ordningene slått sammen og innretting, retningslinjer, og arbeidsmetoder i forbindelse med långivningen ble endret. Det nye lånet fikk navnet grunnlån.

Låneordningen skal bidra til å fremme boliger med viktige boligkvaliteter som miljø og universell utforming i ny og eksisterende bebyggelse, til å skaffe boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og til å sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Selv om det ikke eksplisitt er beskrevet i retningslinjene, er det gjengs oppfatning at kvalitetsmålsetningene er de viktigste formålene med låneordningen.
Asplan Viak og Nova har med utgangspunkt i teori og empiriske data evaluert graden av ordningens måloppnåelse.

Studieobjektet i denne evalueringen er grunnlån til oppføring i perioden 2006-2009. (Kilde: rapporten)