Eldres boligsituasjon - Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring

Rapporten tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnets aldring, boligpolitikk og velferdsstatens omsorgstjenester.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Husbanken har sett behov for å øke kunnskapen knyttet til eldres boligsituasjon og boligbehov i årene som kommer. Det er behov for å vurdere eksisterende offentlige virkemidler med tanke på en økning i antall eldre, sett i sammenheng med utvikling av gode, bærekraftige bomiljø.

Rapporten Eldres boligsituasjon - Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring er NOVAs løsning på forskningsoppdraget «Eldres boligsituasjon – muligheter og virkemidler». 

Vi vet at antallet eldre vil øke betraktelig i Norge fram mot 2060. Ifølge SSBs hovedalternativ vil andelen personer over 70 år øke fra 9 til 19 prosent av befolkningen mellom 2016 og 2060. Samfunnets aldring stiller dermed samfunnet overfor en rekke utfordringer som reflekteres i rapportens overordnede problemstillinger:

  • Hvordan kan vi begrunne boligpolitikk spesifikt rettet mot eldre innenfor en teoretisk økonomifaglig ramme?
  • Hva gjør kommunene for å legge til rette for en boligforsyning som tar samfunnets aldring på alvor? Hvor stor er deres mulighet til å påvirke boligproduksjonen i en retning som er til fordel for både eldre selv og organiseringen av kommunale omsorgstilbud?
  • Hvordan har eldres boligpreferanser, boligmarkedsatferd og boligkapital utviklet seg over tid?
  • I hvilken grad tilpasser eldre og seniorer (55+) sin boligsituasjon strategisk med tanke på alderdom gjennom utbedring av eksisterende boliger eller flytting til mer tilgjengelige og lettstelte leiligheter? Dette er et viktig forskningsspørsmål all den tid kommunene kan spare penger på omsorgsboliger og institusjoner hvis flere kan bo lengre i eget hjem og motta tjenester der.
  • Hvordan kan det offentlige styrke eldre og seniorers muligheter og insentiver til å investere i egen boligsituasjon med tanke på aldring?

Rapporten består av fire temadeler:

Temadel 1: Boligbehov og boligplanlegging i lys av samfunnets aldring – muligheter og begrensninger i norske kommuners eldreboligpolitikk (historiker Jardar Sørvoll).

Temadel 2: Betraktninger om boligpolitikk for eldre: Et blikk gjennom økonomistiske briller (økonom Viggo Nordvik).

Temadel 3: Eldres boligformue og boligvalg (statsviteren Lars Gulbrandsen og sosiologen Hans Christian Sandlie).

Temadel 4: Insentiver, boligpolitikk og eldre – hvordan kan det offentlige legge til rette for at seniorer og eldre investerer i egen boligsituasjon? (Sørvoll).


Forsidebilde av sluttrapporten Eldres boligsituasjon. Bilde av leiligheter

Eldres boligsituasjon

Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring

Jardar Sørvoll (forsker II), Hans Christian Sandlie (forsker II), Lars Gulbrandsen (forsker I) og Viggo Nordvik (forsker I). 
NOVA Rapport 11/16 Forlaget, 2013