NOVA: Bostøtte og samspill med andre velferdspolitiske ordninger

Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012).

Den overordnede problemstillingen i dette prosjektet er hvordan bostøtten som en del av det samlede velferdssystemet. De andre komponentene det fokuseres på er først og fremst trygde- og skattesystemet og sosialhjelpen. Videre drøftes bostøttens evne til å påvirke inntektsfordelingen og husholdenes valg av bolig.

Prosjektet er utarbeidet på oppdrag fra Husbanken. Rapporteringen består i fem notater, samt et sammendragsnotat. Bostøttens virkning på inntektsfordelingen behandles i to notater. Et av dem tar for seg alderspensjonister som regnes å være utenfor arbeidsstyrken, og et av notatene undersøker inntektsfordelingene for hushold som har en potensiell, mulig eller faktisk tilknytning til arbeidslivet. Videre tar et notat for seg samlede marginaleffekter og varigheten av mottakeres karriere innen bostøttesystemet.

Analyser av data fra bostøtteregisteret har vært en kjerne i arbeidet. Rapporteringen og bearbeidingen av data gir et grunnlag for videre arbeid med bostøttens effekt på fordeling, boligkonsum og arbeidsinsentiver.

Les mer om prosjektet på Husbankens FoU-sider.