NOVA: Bostøtte - mobilitet, kontinuitet og endring

Notat med hovedtrekk og resultater fra to studier om den norske bostøtten, utarbeidet av NOVA (2012).

I 2011 gjennomførte NOVA et prosjekt om bostøtte og samspill med velferdspolitikken for Husbanken. Dette prosjektet ble videreført i 2012 med et mindre prosjekt bestående av 2 arbeidspakker. En om hvordan bostøtteordningen stiller mange mottakere overfor en lavere effektiv pris på boligkonsum, og hvordan dette påvirker husholdenes atferd på boligmarkedet. Den andre arbeidspakken gir en prinsippiell analyse av bostøtten og dens formål, og setter bostøtten inn i en sosialpolitisk forståelsesramme.

NOVA konkluderer med at bostøtten påvirker mottakernes atferd på boligmarkedet. De peker på viktigheten av boutgiftstakene og dekningsgraden, og at det er behov for ytterligere analyser og vurderinger av virkningen av disse.