Byggje - bu - leve

Boligmeldingen 2013.

Regjeringen la 8. mars 2013 fram en melding til Stortinget med tittelen "Byggje - bu - leve. Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar".

– Vi har både kunnskapen, viljen og verkemidla som trengst for å auke innsatsen overfor dei som sit nedst ved bordet. Vi skal gjere meir av det vi veit gjev resultat, sa statsråd Liv Signe Navarsete i en pressemelding 8. mars.

Regjeringens mål for bolig- og bygningspolitikken:
- Boliger for alle i gode bomiljøer 
- Trygg etablering i eid og leid bolig
- Boforhold som fremmer velferd og deltakelse
- Godt utformet, sikre, energieffektive og sunne bygg
- Bedre og mer effektive byggeprosesser

Les mer om boligmeldingen på regjeringen.no.


Byggje - bu - leve

Byggje - bu - leve
Ein bustadpolitikk for den einskilde, samfunnet og framtidige generasjonar


Melding St. 17 (2012-2013)
Det kongelege kommunal- og regionaldepartement, 2013