B 1. Planlegging

1.1 Kartlegg egne behov og ønsker


Før du kjøper en bolig er det viktig med en gjennomgang av dine behov og ønsker. Tenk over hva slags bolig det skal være, beliggenhet, nabolag, nærhet til offentlig kommunikasjon, eventuelle aktivitetstilbud m.m. Boligen skal fungere over tid, og det må derfor tas høyde for at dine behov kan endre seg i framtiden.

1.2 Ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig


Undersøk med din kommune så tidlig som mulig om hvordan muligheten er for å realisere boligdrømmen. Aktuelle enheter i kommunen er de som behandler spørsmål om bolig, finansiering og tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

1.3 Økonomi


Som boligeier må du kunne dekke dine boutgifter, det gjelder både avdrag og renter på lån , fellesutgifter, strøm, forsikring mm. Kommunen kan hjelpe deg med en økonomisk gjennomgang av din betjeningsevne og informere deg om hvilke støtteordninger som kan være aktuelle.
I vurderingen av betjeningsevne legges din inntekt, egenkapital, eventuelt formue og aktuelle støtteordninger til grunn.

1.3.1 Lån, tilskudd og støtteordninger

  • Statlig bostøtte
    Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
    Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør hvor stor bostøtten kan bli. Formue tas også med i beregningen. Kommunen kan gi mer informasjon om bostøtte. Du kan få simulert hva antatt bostøtte vil bli etter anskaffelse av boligen.

    Søknad på eget skjema skal sendes kommunen. Det kan også søkes elektronisk.

    Enkelte kommuner har en kommunal bostøtteordning som kan supplere den statlige. Kontakt kommunen din for mer informasjon.     

 

Gå til neste kapittel B 2. Bolig og kontrakt

Gå til innholdsfortegnelsen