1.Planlegging

1.5.1 Lån, tilskudd og støtteordninger

 • Tilskudd til prosjektering
  Dersom det er behov for spesialtilpasning av en eller flere boliger kan dere søke Husbanken om tilskudd for å dekke kostnader til prosjektering. Prosjektering må være utført av profesjonell, for eksempel av arkitekt. Tilskudd til prosjekteringen forutsetter samarbeid med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen.
  Se også kapittel 1.8 Søk om tilskudd til prosjektering fra Husbanken.

  Søknad på eget skjema skal sendes kommunen.
 • Statlig bostøtte
  Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør hvor mye du kan få i bostøtte. Har du formue tas også den med i beregningen. Kommunen kan gi mer informasjon, og de kan hjelpe deg med å simulere hva antatt bostøtte vil bli etter at du har blitt boligeier.

  Søknad på eget skjema skal sendes til kommunen. Du kan også søke elektronisk.  
   

Enkelte kommuner har en kommunal bostøtteordning som kan supplere den statlige. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

 • Grunnlån
  Grunnlån gis til bygging av boliger. Lånet kan utgjøre inntil 80 % av godkjente kostnader ved nybygg. Boligen må oppfylle kvalitetskriterier knyttet til universell utforming og energi/miljø. Når dere er flere som skal bygge sammen og skal danne borettslag eller seksjoner i et sameie, er grunnlån et godt alternativ. Grunnlånet benyttes til å finansiere fellesgjelda i borettslag, som fordeles på hver andel/bolig. For sameier må grunnlån søkes av den enkelte selveier. Også i denne sammenheng vil betjeningsevnen bli vurdert.

  Lånet utbetales først når boligen er ferdigstilt. Det er derfor behov for byggelån.

  Søknad på eget skjema skal sendes til Husbanken.
 • Byggelån
  I byggeperioden må prosjektet finansieres med byggelån som tas opp i en vanlig bank.

 • Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og sameier
  I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget bestemt at det vil være mulig å søke kompensasjon for merverdiavgift for oppføring og drift av boliger i borettslag og sameier for personer som er innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester som kan være andelseier, seksjonseier eller bruker. Det har tidligere kun vært mulig for kommuner å få slik kompensasjon.
  Følg med på skatteetaten.no for nærmere informasjon.
 • Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser  
  Investeringstilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videretildeles. Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller . Kommunen kan få momskompensasjon ved bygging av boligene. 

  Kommunene står fritt til å velge hvem de vil samarbeide med ved fremskaffelse av heldøgns omsorgsplasser. Dette inkluderer både ideelle og kommersielle aktører, dersom kommunene selv ønsker det. Det er et vilkår i ordningen at kommunen forplikter seg til å disponere plassene i minst 30 år.

  Kommunen kan velge å oppføre boligene på egen tomt og etablere boligene som et borettslag, for så å selge boligene til dere i etterkant. Per dags dato er ikke denne modellen særlig utbredt.
     

 

Gå til neste kapittel 1.6 Organisering

Gå til innholdsfortegnelsen