4. Overtakelse av bygget

4.1 Overtakelse


Når du overtar boligen begynner reklamasjonsfristen å løpe, og du overtar ansvaret for huset. Ta gjerne med dere en fagkyndig under overtakelsen av bygget. Ved alvorlige mangler eller hvis ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse ikke er gitt, kan dere nekte å overta det.

Det skal føres protokoll over påpekte feil og mangler. Gi entreprenøren en frist for utbedring av eventuelle mangler. Protokollen skal angi hvem som var tilstede, hvorvidt dere overtar boligene eller nekter overtakelse og eventuelt tilbakeholdt beløp.

4.2 Ettårsbefaring


Begge parter kan kreve at det blir holdt en ny besiktigelse av bygget omtrent ett år etter overtakelsen. Denne holdes på samme måte som en overtakelsesforretning. Omfattende mangler må påpekes overfor entreprenør umiddelbart for ikke å miste retten til å reklamere.

4.3 Forvaltning, drift og vedlikehold

4.3.1 Inngå nødvendige avtaler


Det er hensiktsmessig å inngå avtale om forvaltning, drift og vedlikehold. Sameiet/borettslaget må bli enige om hvilke driftstjenester som skal kjøpes og det må inngås nødvendige avtaler for dette. Kostnadene må inngå i fellesutgiftene.

4.3.2 Forvaltning og drift


Styret leder sameiets virksomhet og har myndighet til å fatte beslutninger i sameiets/borettslagets daglige drift. Hovedregelen er at det er styret som representerer sameiet/borettslaget i fellessaker. Et styre må bestå av en styreleder og minst to andre medlemmer. Styret velges vanligvis blant sameierne/andelseierne, men også personer som ikke er eiere (eks pårørende eller verge) kan velges til styret. Bare myndige personer kan være styremedlemmer. Styremedlemmene blir valgt for to år av gangen, men det er fornuftig at ikke alle står på valg samtidig. Slik sikres kontinuitet i styrets arbeid.

Vanligvis velger sameiemøte/generalforsamling å knytte seg til en profesjonell forvalter som kan ta seg av forretningsførsel og tilby andre tjenester. Forretningsfører kan ha ansvar for å kreve inn sameiets/borettslagets månedlige fellesutgifter. Forretningsfører står for regnskapsføring, håndterer eventuelle lån og forsikringssaker og kan gi styret teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning.

4.3.3 Vedlikehold

Det er viktig at dere setter av midler til vedlikehold frem i tid. Rutiner for vedlikehold utarbeides av firma det gjøres avtale med. Vi minner om at det er forskjell på sameier og borettslag mht. muligheten for å ta opp lån for å kunne finansiere større vedlikeholdsbehov,se punkt 1.5.4 Organisasjonsform.

 

Gå til neste kapittel B: Kjøpe bolig - alene

Gå til innholdsfortegnelsen