B 1. Planlegging

1.1 Kartlegg egne behov og ønsker


Før du kjøper en bolig er det viktig med en gjennomgang av dine behov og ønsker. Tenk over hva slags bolig det skal være, beliggenhet, nabolag, nærhet til offentlig kommunikasjon, eventuelle aktivitetstilbud m.m. Boligen skal fungere over tid, og det må derfor tas høyde for at dine behov kan endre seg i framtiden.

1.2 Ta kontakt med kommunen så tidlig som mulig


Undersøk med din kommune så tidlig som mulig om hvordan muligheten er for å realisere boligdrømmen. Aktuelle enheter i kommunen er de som behandler spørsmål om bolig, finansiering og tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven

1.3 Økonomi


Som boligeier må du kunne dekke dine boutgifter, det gjelder både avdrag og renter på lån , fellesutgifter, strøm, forsikring mm. Kommunen kan hjelpe deg med en økonomisk gjennomgang av din betjeningsevne og informere deg om hvilke støtteordninger som kan være aktuelle.
I vurderingen av betjeningsevne legges din inntekt, egenkapital, eventuelt formue og aktuelle støtteordninger til grunn.

1.3.1 Lån, tilskudd og støtteordninger

 • Tilskudd til utredning og prosjektering
  Har du behov for spesialtilpasning av boligen kan du undersøke om kommunen din tilbyr tilskudd for å dekke kostnader til utredning og prosjektering. Tilskuddet forutsetter samarbeid med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen.
 • Tilskudd til etablering og tilpasning
  Kommunen kan gi tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd, og det legges vekt på at din situasjon er av varig karakter eller at du har behov for spesialtilpasning. Størrelsen på tilskuddet gis ut fra tilgjengelige midler samt en helhetsvurdering av behov og dine muligheter for støtte fra andre offentlige støtteordninger (eks NAV hjelpemiddelsentralen).

 • Statlig bostøtte
  Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
  Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør hvor stor bostøtten kan bli. Formue tas også med i beregningen. Kommunen kan gi mer informasjon om bostøtte. Du kan få simulert hva antatt bostøtte vil bli etter anskaffelse av boligen
  Søknad på eget skjema skal sendes kommunen. Det kan også søkes elektronisk.
  Søknad og mer informasjon om bostøtte

  Enkelte kommuner har en kommunal bostøtteordning som kan supplere den statlige. Kontakt kommunen din for mer informasjon.     
 • Startlån
  Startlånet er en behovsprøvd låneordning for deg med svak økonomi som har problemer med å få lån i privat bank. Kommunen kan gi et forhåndstilsagn for at du skal kunne gi bud på en aktuell bolig. Startlånet kan gis sammen med tilskudd til etablering. Lånet utbetales når kjøpekontrakt er på plass.
  Søknad og mer informasjon om startlån

        

 • Lån fra husbanken til boligkvalitet
  I distrikter der det er vanskelig å få finansiering fra private banker pga. lav panteverdi, kan Husbanken unntaksvis gi lån til kjøp og utbedring av brukt selveid bolig. Ved kjøp av brukt bolig, kan det kun gis lån når boligen du kjøper, samtidig skal utbedres. Utbedringen må være ferdigstilt før lånet kan utbetales. Du har derfor behov for byggelån i en vanlig bank.
  Hvis finansieringsproblemet er knyttet til at du har svak økonomi og er varig vanskeligstilt, er det startlån og eventuelt tilskudd til etablering du skal søke om.
  Informasjon om lån til boligkvalitet   

 

Gå til neste kapittel B 2. Bolig og kontrakt

Gå til innholdsfortegnelsen