Introduksjon til veilederen

Formålet med veilederen

Veilederen skal gi kunnskap om hvilke valgmuligheter som finnes og om hvordan man kan forme en god prosess som sikrer at personer med utviklingshemming kan flytte fra foreldrehjemmet og inn i et eget hjem. Bedre forståelse av alle deler av planleggingen og gjennomføringen rundt det å skaffe en egen egnet bolig vil kunne gjøre samarbeidet med kommunen lettere. De involverte vil oppleve færre uklarheter og kanskje også kunne spare penger ved at hele prosessen går lettere.

Veilederen er et supplement til den personlige veiledningen du kan få i kommunen. Den er ment som et verktøy i planleggings- og gjennomføringsprosessen der det er aktuelt å bygge ny bolig eller etablere nytt sameie eller borettslag sammen med andre, og hvor det er behov for assistanse fra kommunen i prosessen. Veilederen retter seg også til dem som har behov for råd om prosess og finansieringsmuligheter for å kunne kjøpe seg egen bolig.

Bakgrunn for veilederen

Det er tverrpolitisk enighet om at levekårene for mennesker med utviklingshemming må bedres og at det må satse på boligløsninger som fremmer normalisering og inkludering i lokalsamfunnet. Få utviklingshemmede bor i dag i egen eiebolig eller leiebolig utenom bofellesskap. Hoveddelen av utviklingshemmede bor enten hjemme hos familie eller til leie og har kommunen som utleier.

Regjeringens mål er at alle skal ha et godt sted å bo. I den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid (2014-2020) er det i tillegg satt som mål om at alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet, og at den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv. Det er tydelig fokus på at en god boligløsning gir en trygg basis slik at den enkelte kan planlegge andre sider av dagliglivet.

Målet med denne veilederen er å gjøre dette mulig for mennesker med utviklingshemming som selv ønsker å eie sin egen bolig.

Veilederens oppbygning

Veilederen er delt i to hoveddeler:

  • Bygge egen bolig sammen med andre, herunder etablering av borettslag og sameie
  • Kjøpe bolig alene

Husbanken og Barne- ungdoms og familiedirektoratet står bak veilederen. Innholdet er basert på en veileder utviklet av Oslo kommune og Trondheim kommune.

 

Gå til første kapittel 1. Planlegging

Gå til innholdsfortegnelsen