3. Bygging

3.1 Bygging av boligene

3.1.1 Krav og frister

I byggeperioden skal boligprodusenten utføre arbeidet på faglig godt vis og ivareta deres interesser. Resultatet av byggearbeidet skal tilfredsstille offentlige og rettslige krav. Slike krav finner dere blant annet i plan- og bygningsloven, byggeforskriften og andre tekniske forskrifter og bestemmelser.

Arbeidet skal utføres innen avtalte frister. Den viktigste fristen å få med i kontrakten er tidspunktet for overtagelse. Ved større byggeoppdrag er det vanlig at det settes opp en framdriftsplan for arbeidet. Denne beskriver tidspunkt for byggestart, delfrister og ferdigstillelse.

Les mer på www.forbrukerrådet.no om bolig.

3.1.2 Forsinkelse

Mange opplever at boligen er forsinket i forhold til det som er avtalt. Blir overtagelsen forsinket, gir loven dere rett til å kreve dagmulkt. Avtal realistiske datoer for byggestart og ferdigstillelse. Hvis tidsfristen for ferdigstillelse blir overskredet og dette ikke skyldes forhold dere har ansvaret for, og ikke ligger utenfor entreprenørens kontroll, kan dagmulkt kreves i henhold til avtale.

3.2 Søk Husbanken/kommunen om utbetaling

Når midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger må dere søke om utbetaling av lån og tilskudd. I brosjyren "Saksgangen videre for deg med lånetilsagn”, får du mer informasjon om hvordan du går fram for å få utbetalt lånet.

Last ned brosjyren HB 7.S.38 Saksgangen videre for deg med lånetilsagn

Last ned søknadskjema HB 7.S.06 Søknad om utbetaling av tilsagt lån/tilskudd

Gå til neste kapittel 4. Overtakelse av bygget

Gå til innholdsfortegnelsen