1. Planlegging fortsetter

1.6 Organisering

Når et prosjekt skal realiseres, bør dere organisere dere i arbeidsgrupper for ulike ansvarsområder. Det må inngås en avtale mellom partene som regulerer rettigheter og plikter, herunder konsekvenser dersom noen trekker seg fra prosjektet. Det må også avklares hvem som skal ha fullmakt til å inngå avtaler og signere kontrakter. Et midlertidig styre bør opprettes.

1.6.1 Samhandling med kommunen

De ulike kommunene er organisert forskjellig. Be derfor kommunen om å oppnevne en ansvarlig kontaktperson eller etat som kan bistå underveis i prosessen, eventuelt i en prosjektgruppe. Etablering av en intensjonsavtale mellom dere og kommunen kan være hensiktsmessig, og den bør inneholde omfang og fremdrift.

1.6.2 Rollefordeling og ansvar

I private prosjekter skal dere ha ansvar for det meste selv. Kommunen kan blant annet bidra med

  • krav til utforming av boligene og eventuelle fellesarealer
  • kartlegging av tjenestebehovet
  • finansieringsråd og veiledning 

1.6.3 Organisasjonsformer

Her følger en oversikt med definisjoner og kjennetegn for de aktuelle organisasjonsformene.

 

   Borettslag Eierseksjon/sameie 
Definisjon         Et borettslag er et samvirkeforetak hvor beboerne eier en andel i selve foretaket.
Til andelen er det knyttet en
eksklusiv bruksrett til egen bolig.                        
En eierseksjon er en sameieandel
i bebygd eiendom, med tilknyttet
enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.
                         
 Kjennetegn Borettslaget skal ha egne vedtekter. Generalforsamlingen er det øverste organet, og det velger et styre for borettslaget.

 

Borettslaget kan ta opp felles lån. Den enkelte andel består av fellesgjeld og innskudd (egenfinansiering). Ved større vedlikeholdsbehov kan borettslaget om nødvendig øke fellesgjelden.
           


Startlån og/eller tilskuddet til etablering kan dekke hele/deler av innskuddet. Individuell nedbetaling av fellesgjeld gir andelshaverne i et borettslag mulighet til å nedbetale sin andel av fellesgjelden raskere enn hva som ville vært tilfelle ved å følge ordinær betalingsplan for fellesutgiftene.


Det må være minst to andelshavere i et borettslag. Som hovedregel kan ingen eie mer enn en andel, med unntak for juridiske andelseiere f.eks. kommuner som kan eie inntil 10 prosent av andelene. Når vedtektene gir adgang til det kan kommunen eie inntil 30 prosent. Jf. brl § 4-2 og § 4-3.

Beboeren vil få skattemessig fradrag for renter og formuesfradrag for andel fellesgjeld.

 

Alle borettslag som er tilknyttet eller blir forvaltet av et boligbyggelag som er medlem i NBBL, kan forsikres i Borettslagenes Sikringsordning. Da er du med i en ordning hvor andelseierne er forsikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader. Les mer:

https://www.nbbl.no/for-borettslag-og-sameier/borettslagenes-sikringsordning/


 

Sameiet skal ha egne vedtekter.

Sameiermøtet er det øverste organet , og det velger styre for sameiet.

 


Sameiet kan ikke ta opp felleslån med pant i boligene.  Men må eventuelt benytte seg av et gjeldsbrevlån som vil ha vesentlig dårligere betingelse. Alternativt kan den enkelte sameier ta opp lån med pant i sin egen bolig.

 

Startlån og/eller tilskudd til etablering kan gis for å dekke hele eller deler av prisen for en selveierbolig i et sameie.


 

 

 

 


Det må være minst to sameiere i et sameie. Ingen kan erverve mer enn to seksjoner bortsett fra juridiske personer som f. eks. kommuner som kan eie inntil 10 prosent av andelene.
Beboeren vil få skattemessig fradrag for renter og formuesfradrag av eventuell individuell boliggjeld.

 Opprettelse Etableringen av borettslag skjer gjennom et stiftelsesmøte hvor de som skal tegne andeler i laget setter opp et stiftingsdokument som blant annet skal inneholde lagets vedtekter samt tidspunkt for innbetaling av andelene. Alle stifterne skal underskrive stiftelsesdokumentet. Stiftelsen kan skje før byggeprosessen tar til.

 

Opprettelse av eierseksjon/sameie skjer i forbindelse med seksjonering av prosjektet. Seksjoneringen kan enten finne sted for en eksisterende bygning, eller den kan finne sted på prosjekteringsstadiet. I sistnevnte tilfelle er det nok at byggesøknad er innvilget. 
           
 Lover  Lov om burettslag          
www.lovdata.no
Lov om eierseksjoner
www.lovdata.no
 

Gå til neste kapittel 1.7 Tomt

Gå til innholdsfortegnelsen