1.Planlegging

1.5.1 Lån, tilskudd og støtteordninger

Tilskudd til prosjektering

Dersom det er behov for spesialtilpasning av en eller flere boliger kan dere undersøke om kommunen tilbyr tilskudd for å dekke kostnader til prosjektering. Prosjektering må være utført av profesjonell, for eksempel av arkitekt. Tilskudd til prosjekteringen forutsetter samarbeid med ergoterapeut/boligkonsulent i kommunen.

Tilskudd til etablering og tilpasning

Kommunen kan gi tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Tilskuddet er økonomisk behovsprøvd, og det legges vekt på om situasjonen din er av varig karakter eller at du har behov for spesialtilpasning av boligen. Størrelsen på tilskuddet er avhengig av tilgjengelige midler i kommunen din, samt helhetsvurderingen av behovet ditt og mulighetene for støtte fra andre offentlige støtteordninger (eks NAV hjelpemiddelsentralen).

Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Tilskuddet kan blant annet gis sammen med startlån.

Sjekk med kommunene din om de tilbyr tilskudd til etablering eller tilpassing.  

Statlig bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør hvor mye du kan få i bostøtte. Har du formue tas også den med i beregningen. Kommunen kan gi mer informasjon, og de kan hjelpe deg med å simulere hva antatt bostøtte vil bli etter at du har blitt boligeier.

Søknad og informasjon om bostøtte

Enkelte kommuner har en kommunal bostøtteordning som kan supplere den statlige. Ta kontakt med kommunen din for mer informasjon.

Startlån fra kommunen

Startlånet er en behovsprøvd låneordning for deg med svak økonomi som har problemer med å få lån i private banker. Du kan søke om startlån fra kommunen til utbedring eller kjøp av bolig. Ved etablering av borettslag kan du bruke startlån til finansiering av hele eller deler av innskuddet. I et sameie kan du bruke startlånet som et alternativ til individuelt lån fra Husbanken. Startlån kan gis sammen med tilskudd til etablering.

Lånet utbetales først når boligen er ferdigstilt, det er derfor behov for mellomfinansiering/byggelån.

Søknad og informasjon om startlån

Lån fra Husbanken

Husbanken kan gi lån til boligkvalitet, som skal bidra til å utvikle boligkvaliteter som fremmer miljø og tilgjengelighet i nye og eksisterende boliger. Fra 1. januar 2020 kan du velge mellom å søke lån til miljøvennlige boliger eller livsløpsboliger. Lånet kan utgjøre inntil 80 % av godkjente kostnader ved nybygg. Boligen må oppfylle kvalitetskriterier knyttet til universell utforming og/eller energi og miljø. Når det er flere som skal bygge sammen og skal danne borettslag eller seksjoner i et sameie, er lån til boligkvalitet et godt alternativ. Lånet kan benyttes til å finansiere fellesgjeld i borettslag, som fordeles på hver andel/bolig. For sameier må lån søkes av den enkelte selveier. Også i denne sammenheng vil betjeningsevnen bli vurdert.

Lånet utbetales først når boligen er ferdigstilt. Det er derfor behov for byggelån.
Mer informasjon om lån fra Husbanken.

Byggelån

I byggeperioden må prosjektet finansieres med byggelån som tas opp i en vanlig bank.

Merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og sameier

I forbindelse med behandling av statsbudsjettet for 2017 har Stortinget bestemt at det vil være mulig å søke kompensasjon for merverdiavgift for oppføring og drift av boliger i borettslag og sameier for personer som er innvilget heldøgns helse- og omsorgstjenester som kan være andelseier, seksjonseier eller bruker. Det har tidligere kun vært mulig for kommuner å få slik kompensasjon.
Følg med på skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Investeringstilskudd heldøgns omsorgsplasser

Investeringstilskuddet kan bare gis til kommunen, og kan ikke videretildeles. Tilskuddet skal stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. Kommunen kan få momskompensasjon ved bygging av boligene.

Kommunene står fritt til å velge hvem de vil samarbeide med for å skaffe flere heldøgns omsorgsplasser. Dette inkluderer både ideelle og kommersielle aktører, dersom kommunene selv ønsker det. Det er et vilkår i ordningen at kommunen forplikter seg til å disponere plassene i minst 30 år.

Kommunen kan velge å oppføre boligene på egen tomt og etablere boligene som et borettslag, for så å selge boligene til dere i etterkant. Per dags dato er ikke denne modellen særlig utbredt.

Mer informasjon om investeringstilskuddet

Gå til neste kapittel 1.6 Organisering

Gå til innholdsfortegnelsen