A 1. Planlegging

1.1 Etabler en interessegruppe

Det kan være lurt å gå sammen med andre som er i samme situasjon og etablere en interessegruppe bestående av de fremtidige beboerne og deres pårørende.

1.2 Kartlegg egne behov og ideer

Før dere går i gang med et boligprosjekt er det viktig med en grundig gjennomgang av hvilke behov dere har. Tenk over hvor mange boenheter det skal være, om det skal være fellesarealer eller ikke, og hvilken funksjon disse eventuelt skal ha. Det er også viktig å ha en formening om behovet for kommunale tjenester og hvordan det kan tilrettelegges for disse. Boligene skal fungere over tid, og ta høyde for eventuelle endrede behov. Det er derfor lurt å ta med i planleggingen at boligen enkelt kan tilrettelegges for flere hjelpemidler enn det personen som skal bo der har i dag. Kartleggingen vil danne grunnlaget for en prosjektbeskrivelse,
se kapittel 1.7 Prosjektbeskrivelse for boligene.

1.3 Ta kontakt med kommunen tidlig i prosessen

Undersøk med kommunen så tidig som mulig om muligheten for å realisere boliger for dere. Aktuelle enheter i kommunen er de som behandler spørsmål om bolig, tomt, finansiering (lån og tilskudd) og tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

1.4 Tenk normalisering og inkludering

Normalisering og inkludering har lenge vært et mål for politikken for mennesker med utviklingshemming. Det betyr i praksis at det ikke bør være for mange boliger i prosjektet og at de bør være plassert i et vanlig bomiljø. Målet er at dere som bor der skal få den hjelpen dere trenger til å fungere så godt som mulig, uten at dere opplever at dere bor på en institusjon. Boligen skal være et hjem.

1.5 Økonomi

For at prosjektet skal kunne realiseres må dere kunne dekke deres egne boutgifter, det gjelder både avdrag og renter på lån, fellesutgifter og andre utgifter (strøm, innboforsikring mv). Kommunen kan bistå med en økonomisk gjennomgang og veiledning av betjeningsevne og informere om hvilke støtteordninger som kan være aktuelle. På Husbankens nettsider finner dere en digital simulator som viser sammenhengen mellom inntekt, forbruk og sparing, og som viser konsekvensene av ulike økonomiske valg.

Prøve ut simulatoren her:
sjefiegetliv.husbanken.no

I vurderingen av betjeningsevne legges inntekt, egenkapital og aktuelle støtteordninger til grunn.

Ansvarsretten (eksempelvis rørlegger- elektrikerarbeider m.m)  i plan og bygningsloven har begrensninger når det gjelder egeninnsats. Den vil derfor variere fra prosjekt til prosjekt. Egeninnsatsen må derfor drøftes med prosjektleder når denne er engasjert. Eksempler på egeninnsats er grunnarbeid og maling.

Gå til kapittel 1.5.1 Lån, tilskudd og støtteordninger

Gå til innholdsfortegnelsen