2. Bolig og kontrakt

2.2 Boligen

2.2.1 Krav til boligen

Det stilles krav2 til utformingen av den enkelte bolig og tilhørende fellesareal når kommunen eller Husbanken gir lån og/eller tilskudd.

Vi legger til grunn at det skal være selvstendige boliger med egen inngang og med nødvendige funksjoner. I tillegg skal boligene og eventuelle fellesarealer ha universell utforming3 . Fellesarealet kan bli en viktig sosial møteplass. Det må ikke utformes slik at dere må passere gjennom dette for å komme til egne leiligheter. For prosjekter der det settes av plass til personalrom er det viktig å merke seg at dette arealet skal tilfredsstille kravene til en arbeidsplass i arbeidsmiljøloven, se lovdata.no. Kommunen kan leie eller kjøpe seg inn i prosjektet for å sikre et best mulig tjenestetilbud.

2.2.2 Finansiering av prosjektet

En finansieringsplan for prosjektet må settes opp, fordelt på grunnfinansiering (lån fra Husbanken/startlån) og behovet for tilskudd/bostøtte. Arbeidsgruppen sender inn søknader på de ulike låne- og støtteordningene. Søknad om bostøtte sendes senere i prosessen, etter at boligene er ferdigstilt og den endelige bokostnad er fastsatt.

Byggelån

Det er viktig å merke seg at tilskudd, lån fra Husbanken og startlån først utbetales når boligene er ferdigstilt. Et byggelån må derfor ordnes gjennom en privat bank.

2 Krav til utforming avhenger av hvilke låne- og tilskuddsordninger som er brukt i finansieringen. Om det bare er gitt lån, se HB 7.B.18 Veileder for lån fra Husbankens
Om investeringstilskudd er brukt se denne siden  Veileder investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger

3 Se Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK10)

Gå til neste kapittel 2.3 Kontrakter

Gå til innholdsfortegnelsen