Nødvendig dokumentasjon

Du må dokumentere alle inntekter og utgifter når du søkjer om startlån

Sørg for å leggje ved dokumentasjon på alle inntekter og utgifter du har. Aktuell dokumentasjon er:

 • Utskrift av siste likning
 • Dersom du har gjeld frå før, bør du leggje fram: 
  førhandsutfylt sjølvmelding eller eit dokument frå likningskontoret som spesifiserer kven du har gjeld til og kor stor denne gjelda er
  dokumentasjon på kor mykje du betaler på det enkelte lånet
 • Kopi av månadlege utbetalingar av alle inntekter inkludert løn, pensjonar, bidrag, stønader o.a. Har du variable lønsinntekter, må du dokumenter kva du har hatt i inntekt i inneverande år.
 • Det kan òg vere aktuelt å be om å få dokumentasjon på til dømes: 
  • lån du får frå privat bank. Dokumentasjonen må vise storleiken på lånet. Dersom du fekk avslag, så bør dette leggast ved søknaden om startlån. 
  • utskrift av likning for 2 år tilbake
  • lønsslipp for fleire månader
  • bidrag du er pliktig til å betale
  • nedbetalingsplan frå kredittinstitusjonr om restgjeld og lånevilkår
  • bidragstrekk eller andre påleggstrekk
  • utgifter til barnepass
  • separasjonspapir, skifteavtale
    

  Er du i tvil om kva dokumentasjon du skal leggje ved? Ta gjerne kontakt med kommunen før du søkjer.