En sjelden oversikt over velferdsteknologiske muligheter og utfordringer

SINTEF har på oppdrag fra Husbanken laget en oversikt over og vurdert muligheter og utfordringer knyttet til nåværende og fremtidige teknologiske løsninger i private hjem. Resultatet har blitt en sjelden kunnskapssamling av produkter, tjenestemiljøer og muligheter.

Utvikling og implementering av velferdsteknologi forventes å være et viktig grep for å møte de kommende samunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell, heter det i rapporten "Velferdsteknologi i boliger", utgitt av SINTEF Teknologi og samfunn.

- Vi må likevel finne en god balanse mellom teknologien og menneskelig kontakt og kompetanse, sier statsråd Liv Signe Navarsete i en pressemelding.

I rapporten har SINTEF gått gjennom ulike teknologiske løsninger og sett på utfordringer og muligheter knytte til dem. De mener teknologien blir viktig når befolkningen lever lenger, sykdomsbildet endrer seg og det blir mangel på helse- og omsorgspersonell. Forskerne, Espen Helge Aspnes, Dag Ausen, Karin Høyland, Marius Mikalsen, Anne Steen-Hansen, Karolina Storesund, Ingrid Schjølberg, Ingrid Svagård og  Ståle Walderhaug, peker på at eldre i fremtiden vil kreve å leve et aktivt liv i større grad enn i dag. Dette omfatter blant annet å velge bosted og boform.

Anbefaler Husbanken som pådriver og kunnskapsaktør
I rapporten anbefales det å vurdere å knytte forutsetninger om smarthusteknologi til alle Husbankenfinansierte boliger. Blant annet bør alle boliger knyttes til bredbånd, nyinnsallasjon og etterinnstallasjon av teknologiske, fleksible  grunnløsninger  ("buss") bør muliggjøres, brannvarslere bør seriekobles, varsling av åpne dører og vinduer bør være muliggjort. Bildet til høyre viser en robot som opprinnelig er utviklet for videokonferanse, men som også kan anvendes i hjemmet. Den muliggjør sosial kontakt og kontakt mellom hjemmeboende og helsevesenet, aktiveres ved oppringning og kan "se over" situasjonen fordi den er mobil. En slik robot fordrer for eksempel bredbånd.

Rapporten konkretiserer anbefalinger knyttet til Husbankens rolle for å ta i bruk boligrelatert velferdsteknologi i forhold til pådriverrollen, kompetanseutviklings- og formidlerrollen og kvalitetssikringsrollen.  

Eksterne bidrag
Som et alternativ til å arrangere en workshop har forskerne invitert flere gjsteskribenter fra ulike miljøer til å bidra med sin kunnskap. Disse kommer blant annet fra Institutt for sykepleie, Abelia, Seniorsaken, Universitet i Agder, Siemens Building Technologies, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse med flere. Resulatet har blitt et sjeldent overblikk over og innblikk i et felt der mange deltar og har interesser, men ingen foreløpig samler alle bidragsytere av disse tjenestene og teknologien.