Styrket innsats for integrering og normalisering

Husbanken vil styrke arbeidet for integrering og normalisering ved etablering av nye boliger og bofellesskap for personer med behov for tjenester i hjemmet gjennom mer forskning, tydeligere retningslinjer og bedre veiledning av kommunene.

Tilskudd fra Husbanken til bygging, tilpasning eller kjøp av boliger utgjør en viktig del av finansieringen når kommunene skal etablere nye boliger eller bofellesskap for personer med behov for oppfølging og tjenester i boligen.

Husbanken ønsker å påvirke kvaliteten på kommunenes boligprosjekter, og gjør det både gjennom krav til utformingen av den enkelte bolig (eksempelvis krav universell utforming slik at boligen er brukbar for personer med ulike behov) og krav og anbefalinger knyttet til prosjekter i sin helhet (eksempelvis antall boliger eller sammensetning av beboere/beboergrupper i boligene i prosjektet).

Vil kreve særskilt begrunnelse
- Husbanken er opptatt av at intensjonene om integrering og normalisering skal følges opp i størst mulig grad. Her er størrelsen på prosjektene, plasseringen i lokalsamfunnet og beboersammensetning viktige faktorer. Vi vil presisere i regelverket for våre tilskuddsordninger at boliger som samlokaliseres ikke må ha et institusjonsliknende preg, og at antall enheter ikke må være for stort. Kommuner som ønsker å etablere bofellesskap med flere enheter enn Husbanken anbefaler (4-8) må gi en særskilt begrunnelse for dette når de søker om tilskudd. Vi ønsker også å innføre en tydeligere hjemmel for å kunne avslå søknader om tilskudd til prosjekter med uheldig sammensetning av ulike beboergrupper, sier Husbankens strategidirektør Bjørn Johan Pedersen.

Presiseringene vil bli innarbeidet både i retningslinjene for investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger og tilskudd til utleieboliger.

Også større prosjekter kan være gode
Pedersen finner samtidig grunn til å understreke at det finnes mange gode boligprosjekter i kommunene som har flere boliger enn Husbankens generelle anbefalinger.

- Det er ikke bare antall enheter i et prosjekt som er avgjørende for hvordan det fungerer for beboerne. Ikke minst er mulighetene for å organisere et godt tjenestetilbud i boligene og sammensetningen av beboere viktig. Det er kommunene som har ansvaret for å levere gode, individuelt tilrettelagte tjenester. De kjenner de lokale utfordringene bedre enn Husbanken, og vi vil alltid søke å finne fram til best mulig løsninger i dialog med kommunene.

Bedre veiledning til kommunene
FAFO har på oppdrag fra KRD nylig gjort en undersøkelse av fem større boligprosjekter for personer med behov for oppfølging og tjenester i boligen. De har funnet indikasjoner på at bevisstheten rundt antall enheter i denne typen prosjekter i enkelte tilfeller kan ha kommet i skyggen av tekniske krav til boligene.

- Jeg er godt fornøyd med at kommunene som er spurt i FAFOs undersøkelse er positive til Husbanken som samarbeidspartner. Funn i en studie av fem prosjekter gir ikke noe fullstendig bilde av praktiseringen av de eksisterende retningslinjene, men vi vil uansett gjennomføre tiltak for å sikre at prinsippene om integrering og normalisering reflekteres i vår saksbehandling og veiledning av kommunene, sier Pedersen.

Trenger mer systematisk kunnskap
Det foreligger en del forskning rundt bosituasjonen for utviklingshemmede, og BLD arbeider med en kartlegging av utviklingshemmedes levekår etter initiativ fra Stortinget. Bolig vil ventelig være et tema i denne kartleggingen, men Husbanken mener det er behov for å gå mer i dybden på dette området.

- Det er godt dokumentert hvordan utviklingen har vært når det gjelder størrelse på samlokaliserte prosjekter. Det finnes imidlertid ikke like mye systematisert kunnskap om hvordan beboere i ulike former for spredte og samlokaliserte boliger og deres pårørende opplever bosituasjonen. Det finnes både positive og negative sider ved de fleste boformer. Mer systematisk kunnskap om beboernes vurderinger vil være nyttig for det videre arbeidet med å etablere gode boligløsninger for utviklingshemmede og andre med behov for oppfølging og tjenester i boligen, sier Pedersen.