Offentlige aktørers rolle i bygging av sykehjem og omsorgsboliger

Flere offentlige aktører har en rolle i å bistå kommuner og andre aktører i planleggingen av omsorgsboliger og sykehjem.

Husbanken
Husbanken administrerer investeringstilskuddet til omsorgsboliger og sykehjem, og bistår i tillegg kommunene og andre aktører med å få god kvalitet på prosjektene.
Vår veileder for utforming, ”Rom for trygghet og omsorg” er ett av flere redskaper Husbanken har for å gi råd om nødvendige kvaliteter i prosjektene. Sett inn link  Husbanken bistår ellers gjennom bl.a. konferanser og rådgiving i forbindelse med det enkelte prosjekt. Når det gjelder utforming av prosjekter er Husbankens rolle i hovedsak veiledende. Det er utarbeidet forskrift og retningslinjer med veileder. 

Fylkesmannen
Fylkesmannen skal bistå Husbanken med faglige råd i forbindelse med kvalitetssikring av prosjektene.

Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet skal gi samtykke til løsninger i sykehjem, omsorgsboliger og andre pleie- og rehabiliteringsinstitusjoner.  Arbeidstilsynets samtykke skal alltid innhentes på forhånd, se arbeidsmiljøloven § 18-9. Arbeidsmiljøloven gjelder både i sykehjem, pleie- og rehabiliteringsinstitusjoner, og i omsorgsboliger med stasjonær bemanning eller hjemmetjeneste. Arbeidstilsynet har en Veiledning: Arbeidsmiljø i helseinstitusjoner, best.nr. 512, som bl.a. beskriver hvilke krav som gjelder bygg som skal tas i bruk til pleie- og omsorgsformål. Dette gjelder bl.a. prosjekter som mottar investeringstilskudd fra Husbanken,
Se også Husbankens veileder for utforming ”Rom for trygghet  og omsorg” s.51 

Mattilsynet
Alle som skal drive næringsmiddelvirksomhet må på forhånd melde fra til det stedlige Mattilsynet. Det stilles krav til lokaler og drift av næringsmiddellovgivning, eksempelvis med hensyn til kjøkken og tilberedning av mat. Se mattilsynet.