Øker investeringstilskuddet og åpner for private

Stortinget har vedtatt å øke maksimalsatsene for investeringstilskudd for omsorgsboliger og sykehjem og å tillate kommunene å samarbeide med private aktører i framskaffelsen.

Tilskuddssatsene til omsorgsboliger og sykehjemsplasser øker som følge av Stortingsproposisjon 65 S (2010-2011), behandlet og vedtatt av Stortinget 8. april 2011. Økningen skal sørge for at kommunene kan styrke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgnstjenester.

Satser
De nye tilskuddsatsene for 2012 er maksimalt 687 000 kroner for en omsorgsbolig og 916 000 kroner for en sykehjemsplass. Kostnadstaket for 2011 er fastsatt til 2,290 millioner kroner per omsorgsbolig/sykehjemsplass. Maksimalt tilskudd kan ikke overstige 30 prosent av godkjente anskaffelseskostnader for omsorgsboliger og 40 prosent av tilsvarende kostnader for sykehjemsplasser.

Økt aktivitet
For å stimulere til at kommunene skaffer flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, gjør regjeringen tilskuddsordningen mer fleksibel og tydelig. Kommunene kan samarbeide med private aktører, der et mål er økt aktivitet i bygging og etablering. Kommunene må vel å merke følge reglene for offentlige anskaffelser. Tidligere kunne kommunene bare samarbeide med ikke-kommersielle virksomheter. Reglene er endret slik at det blir opp til kommunene å bestemme om de vil inngå avtaler med frivillige organisasjoner, boligbyggelag, private omsorgsfirma eller andre. Dette er i samsvar med kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven.
 
Andre ordninger
De nye retningslinjene innebærer at ordningen med videretildeling blir avviklet. Tilskuddet gis bare til kommunen som ansvarlig for tjenesten. Dette er uavhengig av om kommunen helt eller delvis kjøper slike tjenester av andre aktører på vanlige forretningsvilkår. Kommuner som allerede har fått tilskudd fra og med 2008, vil få etterbetalt differansen mellom gammel og ny tilskuddssats (med utgangspunkt i den satsen som gjaldt det året tilskuddet ble innvilget). Fylkesmennenes oppgave med å prioritere hvilke kommuner som skal få tilskudd er avviklet fra 2011. Videre er fordelingen av regionale tilskuddsrammer på Husbankens regioner og fylker opphevet.

Nye retningslinjer og framdrift
Spørsmål knyttet til ordningen kan rettes til Husbankens regionkontorer.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.