Dialogverktøy for planlegging av omsorgsboliger, - bofellesskap og samlokaliserte boliger 

Dette dialogverktøyet skal benyttes av alle aktører som deltar i planlegging, og utvikling av omsorgsboliger og som ønsker å benytte investeringstilskudd i finansieringen (Gjelder ikke sykehjem). Verktøyet skal bidra til å synliggjøre gode og dårlige sider under planlegging av prosjekter som består av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger.

Retningslinjene for investeringstilskudd ble endret i 2012 for å sikre at boliger som er etablert med dette tilskuddet får kvaliteter som styrker normalisering og integrering, det betyr:

  • Boenhetene skal ikke ha institusjonslignende preg.
  • Boenhetene bør bli plassert i ordinære og gode bomiljøer.
  • Det er en forutsetning at ulike brukergrupper ikke blir samlokalisert på en uheldig måte.

Felles begrepsforståelse og diskusjonsgrunnlag

I praksis er det ofte ulike tolkninger av begreper og formuleringer i retningslinjene. For å få en økt forståelse av begreper og felles kjennskap til de mulighetene som finnes, vil bruken av verktøyet løfte fram problemstillinger om hva vi eksempelvis mener med «institusjonslignende preg», hva er et «ordinært bomiljø» og hva er «uheldig samlokalisering».

Ved å bruke verktøyet vil alle aktører kunne få en bedre forståelse av hvilke elementer som er av betydning i vurderingen av om prosjektet oppfyller kravene for normalisering og integrering. Verktøyet skal bidra til god dialog mellom kommunene og Husbanken, samt en enhetlig saksbehandling ved alle Husbankens regionkontor.

Når skal skjemaet fylles ut?

Vi anbefaler dere å fylle ut og sende inn skjemaet allerede ved første henvendelse til Husbanken. Ingen av opplysningen fra skjemaet er bindende, de kan endres når som helst i prosessen. Skjemaet er et «levende» dokument som kan endres under forespørselsprosessen.

Noen ord om sjekklisten

Sjekklisten er delt inn i fem temaer:

  1. Opplysninger om beboerne
  2. Prosjektene skal ikke ha institusjonslignende preg
  3. Lokalisering
  4. Samlokalisering
  5. Andre vurderingskriterier

For hvert punkt er det innledningsvis gitt en redegjørelse om hva temaet dreier seg om.

I de blå feltene finner dere eksempler på hva som skal fylles inn i «svarboksen». Andre kommentarer eller informasjon fylles inn i kommentarfeltet.

Enkelte steder ber vi om synspunkter, disse feltene er merket med en rød stjerne*.

De grønne feltene skal brukes av Husbanken. 

Her finner du verktøyet (HB 8.E.12)