Dialogverktøy for planlegging av samlokaliserte boliger og fellesskapsboliger

Dette dialogverktøyet kan benyttes av aktører som deltar i utforming og utvikling av boligprosjekter. Verktøyet skal bidra til å trekke fram gode og dårlige sider under planlegging av prosjekter som består av fellesskaps- og samlokaliserte boliger.

Retningslinjene for investeringstilskudd og tilskudd til utleieboliger ble endret i november 2012 for å sikre at boliger som etableres med statlig finansiering får kvaliteter som styrker normalisering og integrering.  

Felles begrepsforståelse og diskusjonsgrunnlag

I  praksis er det ofte ulike tolkninger av begreper og formuleringer i retningslinjenet. For å få en økt forståelse av begreper og felles kjennskap til de mulighetene som finnes, vil bruken av verktøyet kunne løfte fram problemstillinger om hva vi konkret mener med «institusjonsliknende preg», hva er «for stort», hva er et «ordinært bomiljø» og hva er «uheldig samlokalisering». 
Hensikten med verktøyet er å få oversikt over kvalitetsaspekter i de enkelte prosjektene, sikre god dialog med kommunene og samtidig gi en enhetlig kundebehandling ved alle Husbankens regionskontorer. Verktøyet skal bidra til at boligene som finansieres av Husbanken får god kvalitet.

Her finner du verktøyet (HB 8.E.12)
Sjekkliste til verktøyet i excel-skjema