Ny fagrapport om implementering av velferdsteknologi

Nylig offentliggjorde Helse- og omsorgsdepartementet rapporten om velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De anbefaler en større nasjonal satsing på området.

Bedre tilpasset tjenester

Velferdsteknologi gir mulighet for en større fleksibilitet i tilpassing av tjenester for enkeltindividet og deres familier. Omsorgstjenestene skal bli mer fleksible og brukertilpassede.

Helsedirektoratet går inn på flere endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven for at personer som ikke har "samtykkekompetanse" skal kunne dra nytte av ny teknologi, som "sporingsteknologi".
Direktoratet vil også ha tydeligere regler for bruk av velferdsteknologi i kommunale tjenester.

Nytt innovasjonprogram

Helsedirektoratet foreslår en samlet ramme på 960 millioner kroner for å etablere et velferdsteknologisk innovasjonsprogram i periode 2013-2020.

Framtidens utfordringer stiller krav til virkemidler som er tilpasset kommunenes behov og som sikrer at velferdsteknologiske løsninger tas bredt i bruk. Implementering av avansert velferdsteknologi forutsetter kommunal tjenesteinnovasjon.

Satsingsområder og tiltak

Helsedirektoratet foreslår 19 tiltak, blant annet knyttet til kompetanseheving, innovasjon, formidling og utredning av fremtidig finansieringsmodell. Det anbefales satsing på regionale miljø fremfor etablering av et nasjonalt kompetansesenter.

Følgende syv satsingsområder foreslås:

 

  • Trygg hjemme
  • Velferdsteknologi som støtte og stimulans ved
  • Velferdsteknologi som støtte til sosial kontakt
  • Velferdsteknologi i sykehjem og bofellesskap 
  • Velferdsteknologi som støtte til kommunale lokalmedisinske tjenester
  • Utvikle mulighetsrommet for personer med
  • Velferdsteknologisk infrastruktur i boligblokk

Denne fagrapporten bygger i stor grad på NOU 2011:11 «Innovasjon i omsorg»