Innovasjon i omsorg

Rapporten” NOU 2011:11 - Innovasjon i omsorg” baner vei for bruk av teknologi i næromsorg

Hvordan møte framtidas utfordringer?
Rapporten behandler de ulike temaene som omfattes av behovet for mer innovasjon i helse- og omsorgssektoren og presenterer fem forslag: 

 • Ny politikk for næromsorg. Mobilisere ressurser og sette samspillet med familien, det sosiale nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for politikken. 
 • Teknoplan 2015 - teknologistøtte til omsorgstjenester 
 • Nye rom - framtidas boligløsninger og nærmiljø
 • Et nasjonalt program for innovasjon i kommunal omsorg; kommunal innovasjonsskole; én prosent av budsjett til innovasjon, utvikling og forskning
 • Styrke omsorgsfeltet som næring; en samlet kunnskaps- og næringsutviklingspolitikk

GPS som hjelpemiddel

Utvalget har problematisert personvernet knyttet til GPS som hjelpemiddel for å følge med demente og andre med . Det er etablert forståelse av at det er forskjell på å bli 'overvåket' og å bli 'våket over’. Datatilsynet har bidratt i utvalgsarbeidet og gjort avklaringer som kan bane vei for nødvendige endringer i lovverk og praksis. Det betyr trolig at det åpnes for at sporingsteknologi kan brukes i større grad i årene som kommer.

Økt fleksibilitet

Utvalgets forslag til konsept innebærer en «fusjon» der høy bostandard og tjenestetilbud kan kombineres på ulike måter og stimulere til at det utvikles et mangfold av løsninger. Her bygges det på seks grunnleggende prinsipper:

 1. et skille mellom kommunenes boligpolitikk og kommunens tjenestepolitikk på helse- og sosialtjenesteområdet, slik at tjenestetilbud og ressursinnsats knyttes til den enkeltes behov, uavhengig av boform
 2. et tydelig fysisk og juridisk skille mellom privat areal, fellesareal, offentlig areal og tjenesteareal i alle bygg med helse- og sosialtjenesteformål 
 3. et faglig og organisatorisk skille mellom helsetjenester på den ene siden og matservering, kulturaktiviteter og andre servicetjenester på den andre siden
 4. boligløsninger som tilbyr alle nødvendige bofunksjoner (bad/toalett, kjøkkenkrok, soveplass og oppholdsareal) innenfor privatarealet, tilrettelagt for både beboer og pårørende
 5. boliger med infrastruktur tilrettelagt for bruk av ny velferdsteknologi
 6. En felles husleie- og egenbetalingsordning uavhengig av boform, med likestilt rett til bostøtte fra Husbanken. Samme betaling for tjenester og dekning av medisiner og hjelpemidler over folketrygden.

Det legges tydelige føringer for framtidige boligløsninger, og dette må utredes videre. Kulepunkt nr. 5 er allerede integrert inn i Kommuneproposisjonen 2012.

Flere forslag knyttet til bolig

Utvalget foreslår flere konkrete tiltak på boligsiden.

 • rådgivningstjeneste for boligtilpasning etter mal av Husbankens 'Prosjekt boligtilpasning'
 • boligsparing for eldre
 • tilskudd til tilpasnings- og ombyggingsformål styrkes; mer hensiktsmessig heistilskudd 
 • klassifisering av boliger og tjenestetilbud
 • krav om ikke bare universelt utformet bolig, men også 'access to society' - tilgang til nærmiljøet.

NOU 2011:11 "Innovasjon i omsorg" finner du her