Investeringstilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud - utvidet ordning

Med virkning fra 30. mai 2012 er forskrifter knyttet til Husbankens investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem endret. Det åpnes for at investeringstilskuddet kan gis til å etablere dagaktivitetstilbud.

Endringen gjelder «Forskrift om lån til omsorgsboliger, sykehjemsplasser og lokaler for omsorgstiltak»  og «Forskrift om investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser» fra Husbanken.

I tillegg til at lovhenvisningene i forskriftene er oppdatert som følge av den nye helse- og omsorgstjenesteloven, åpnes det også for at investeringstilskuddet kan gis til å etablere dagaktivitetstilbud for ulike grupper som eldre, demente, funksjonshemmede og andre som kan ha nytte av et slikt tilbud.. Med denne endringen er Investeringstilskuddet et enda mer kraftfullt virkemiddel for å bistå kommunen med å nå målene i «Omsorgsplan 2015»

Omsorgsplasser på døgnbasis for personer med behov for øyeblikkelig hjelp

Videre åpnes det for å gi lån og tilskudd til døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Dette er en oppfølging av at det i statsbudsjettet for 2012 ble åpnet for at kommunene skal kunne få tilskudd til å bygge opp et slikt tilbud.
Husbanken vil i løpet av september oppdatere retningslinjer og veiledningsmateriell for å reflektere disse endringene i tilskuddsordningen.