Endringer i investeringstilskuddet <BR>- Avklaringer rundt videretildeling

I forbindelse med den siste tidas regelverksendringer i investeringstilskuddet til sykehjem og omsorgsboliger, og en artikkel i Dagens Næringsliv 8. juni, har det vist seg usikkerhet rundt mulighetene for videretildeling.

Kommunens adgang til å videretildele investeringstilskuddet overfor ideelle aktører opphører, men kommunen står friere til å velge hvem de vil samarbeide med om å framskaffe omsorgsplasser enn de gjorde tidligere. Når adgangen til videretildeling opphører, oppfatter mange at det er blitt vanskeligere å benytte seg av private aktører.

    - Endringen innebærer i realiteten en forenkling presiserer Guri Bergo, regiondirektør i Husbanken, Region øst. Fra 2011 setter ikke tilskuddet begrensninger på hvem kommunen kan samarbeide med, så lenge de følger lov om offentlige anskaffelser. Lov om offentlige anskaffelser er kompleks, men dette er en kompleksitet kommunene kjenner godt, understreker Bergo.

Dagens Næringsliv hadde den 8.juni et oppslag om politiske signaler i Oslo kommune om salg av sykehjem og forskjellige OPS varianter for drift av disse. I en sideartikkel kommer det fram at investeringstilskuddet fra 2011 kan tildeles alle private aktører, og ikke bare ideelle aktører, slik situasjonen var fram til 2011.
Flere har spurt om ikke dette er en uriktig framstilling, siden St prp 65s stadfester at ordningen med videretildeling opphører.

Husbanken har bedt KS om å beskrive forslag til modeller for samarbeid mellom kommuner og private aktører som er aktuelle innenfor rammene av investeringstilskuddets nye retningslinjer. Arbeidet vil fullføres høsten 2011. I påvente av veiledningsmateriellet kan vi gjøre noen avklaringer i forhold videretildeling som kan være nyttig å ha i kunnskap om i dialogen med kommunene.  

  • Det er kommunens ansvar å finne fram til hensiktsmessige modeller for samarbeid med private aktører om framskaffing av boliger. Samarbeidet må tilfredstille retningslinjene for tilskuddet, lov om offentlige anskaffelser og lov om offentlige støtte. Husbanken godkjenner ikke slike samarbeidsmodeller, men ber kommunene kontakte f.eks. KS, DIFI eller andre juridiske miljøer med kompetanse på området.
  • Avviklingen av ordningen med videretildeling oppfattes av mange som at tilskuddet ikke kan benyttes til å finansiere framskaffelse av boliger ved hjelp av private aktører. Dette er ikke riktig. Tilskuddet kan fremdeles inngå i kommunens finansiering av de kontraktene den inngår med andre aktører. Forutsetningen er at kravene skissert ovenfor tilfredstilles.

Begrepet videretildeling benyttes litt forskjellig og artikkelen i DN er et eksempel på dette. Hovedbudskapet i oppslaget er at Oslo kommune kan benytte offentlig - privat samarbeid til å framskaffe omsorgsplassene. Det er det anledning til med de nye retningslinjene, men Husbanken gir altså ikke konkrete råd om dette, utover det som finnes i veileder og retningslinjer.

Aktuelle lenker:

HB 8.B.11 retningslinjene for tilskuddet
Lov om offentlige anskaffelser
Lov om offentlige støtte