Investeringstilskudd også for helseforetak

Endringer i forskrifter gir utvidet mulighet for bruk av investeringstilskuddet.

Etter endringer i forskriftene for investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem kan plasser nå også disponeres av helseforetak dersom det gis tilbud om heldøgns helse- og omsorgstjenester i samarbeid med den enkelte kommune.

Helseforetakene må forplikte seg til å finansiere plassene de har ansvar for og det må være en avklart ansvarsfordeling mellom partene.   

Norge er delt i fire helseregioner. I hver av dem har et regionalt helseforetak ansvar for at befolkningen blir tilbudt spesialiserte helsetjenester. Staten eier de regionale helseforetakene.

Mer om de regionale helseforetakene på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.