Eksempler på omsorgsboliger og sykehjem

Eksempelsamlingen er laget under Handlingsplan for eldreomsorgen (1998 - 2004). Den viser flere gode eksempler på sykehjem og bofellesskap for personer med demens. Den viser også eksempler på omsorgsboliger, både til sterkt hjelpetrengende, og til personer med mindre hjelpebehov. Flere av eksemplene viser godt tilrettelagte uteareal.

Eksempler på omsorgsboliger og sykehjem (Husbanken, 2001)
Elektronisk utgave Husbanken