Brannsikkerhet for utsatte grupper

Et utvalg som har vurdert brannsikkerheten til utsatte grupper har overlevert sin utredning i NOU 2012: 4 «Trygg hjemme» til justisminister Grete Faremo.

Regjeringen varslet i St meld 35 (2008-2009) «Brannsikkerhet» at den ville nedsette et utvalg for å gjennomgå brannsikkerheten for særskilte risikogrupper. Utvalget ble oppnevnt 17. desember 2010 og har vært ledet av fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen. Utvalget har hatt en bred sammensetning med 11 medlemmer fra ulike fagområder og interessegrupper.

Åtte av ti branndødsfall skjer i hjemmet

Utvalgets viktigste oppgave har vært å vurdere tiltak som kan redusere brannrisiko for utsatte grupper i Norge. Dette krever at tiltak i langt større grad rettes inn mot boliger. Åtte av ti branndødsfall skjer i hjemmet. Dette dreier seg langt på vei om personer som av ulike grunner ikke klarer å håndtere en brannsituasjon hvis den skulle oppstå. Enten fordi de ikke oppdager brannen i tide, eller fordi de ikke klarer å komme seg ut av boligen i tide. Dette skyldes gjerne ulike typer funksjonsnedsettelser, ofte som følge av normal aldring.  Det fryktes en økning i antall eldre i dødsulykker som følge av brann i årene som kommer. For å forhindre dette må nye tiltak settes inn.

Oppgradering av sikkerhet

Utvalget foreslår at det utarbeides en nasjonal plan for oppgradering av alle pleie- og omsorgsboliger slik at beboere blir forsvarlig sikret i tilfelle brann. Her bor mennesker som ofte ikke vil være i stand til å komme seg ut av boligen eller bygget i tilfelle brann. Automatiske slokkesystemer vil være et tiltak som kan forhindre alvorlig personskade og død. Planen må inneholde ulike økonomiske støtteordninger for slik oppgradering.

Husbankens investeringstilskudd

Kostnadene ved installering av sprinkeranlegg i omsorgsboliger og sykehjem dekkes i dag med 40 prosent av kostnadene gjennom Husbankens investeringstilskudd.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.