Danmark: fokus på trivsel i sykehjem og omsorgsboliger

Den danske Servicestyrelsen som er en del av Socialministeriet har til oppgave å bidra aktivt til en kunnskapsbasert sosialpolitikk, har publisert flere forskningsrapporter som fokuserer på trivsel i sykehjem og omsorgsboliger (plejehjem/bolig).

Bakgrunnen er at det tidligere i første rekke har vært fokus på tekniske veiledninger i forbindelse med tilgjengelighet med videre.

Det pekes på at trivsel riktignok er en kompleks funksjon av mange forskjellige faktorer som pleie, personal og boform. Men at hjemlighet er en avgjørende trivselsfaktor Men sykehjem/omsorgsboliger har noen egenskaper som avviker fra det vi er vant med i et hjem, som at det er personal og andre beboere.  Derfor krever spørsmålet om hjemlighet, spesiell oppmerksomhet.

Følgende to publikasjoner anbefales:

1. Modellprogram for pleieboliger (Ervervs og Byggestyrelsen og Realdania)
Elektronisk utgave Modelprogram for plejeboliger

Publikasjonen er del av et større arbeid om modellprogrammer på ulike område som daginstitusjoner, skoler og pleieboliger (sykehjem).


Boken Modelprogram for plejeboliger

Modellprogrammet for pleieboliger er godt egnet som inspirasjon i en diskusjon om hvordan en god pleiebolig både kan bistå beboerne med å få en opplevelse av hjemlighet, og samtidig være en velfungerende arbeidsplass. Her presenteres modeller som imøtekommer og understøtter de mange ulike behov som pleieboligen skal tilfredsstille. Utgangspunktet er at eldre ikke er en kategori, samt forståelsen av hjem og hjemlighet.

2. Sammenhengen mellom pleieboligens (sykehjemmets) fysiske utforming og beboernes trivsel.
Servicestyrelsen.dk


Boken trivsel & pleieboligens udformning

Det er totalt publisert 3 rapporter og en bok:
1. Avdækning av boligmæssige trivselsfaktorer hos ældre i pleiebolig – viser hvilke boligmessige faktorer som har stor betydning for eldre i pleiehjem (sykehjem). Det er beboernes egne opplevelser ved fysisk/arkitektoniske elementer som er undersøkt.

2. Litteraturgjennomgang – Identifiserer og sammenfatter den forskning - og erfaringsbaserte kunnskap som er funnet å inneholde boligmessige forholds direkte betydning for eldres trivsel. Søk er gjort både i dansk og internasjonal litteratur om trivsel og sykehjem/omsorgsbolig.

3. Beslutningsprocesananlyse – viser forskjellige beslutningsprosesser ved etablering av pleieboliger(sykehjem/omsorgsboliger) forløpet av prosessene, deltakere, overveielser og diskusjoner (fire cases).

4. BokenTRIVSEL og Pleieboligens Udforming
Boken presenterer hovedresultatene fra undersøkelsen. Det konkluderes med at utforming og innredning har stor betydning for beboernes trivsel. Selv om det ikke er mulig å peke på den ideelle pleiebolig, er det en rekke boligmessige forhold som har betydning for trivsel og som bør inngå i framtidig utforming av pleieboligerBetydning for trivsel finnes særlig i løsninger hvor fysisk utforming og innredning i stor grad er integrert med form og innhold i pleietilbud.” Slike ”konseptboliger” kjennetegnes av bevisst samspill mellom boligutforming og pleie/innhold med utgangspunkt i beboernes behov.