Fagdag: Morgendagens omsorgsboliger og sykehjem

"Sykehjem i egen bolig, og egen bolig i sykehjem". Den enkeltes behov, og den enkeltes hjem er det sentrale i fremtidens omsorgstjenester.

Med dette budskapet – hentet fra Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg – ga fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Steinar Barstad en forståelse av mulighetene som ligger i framtidens omsorgsboliger og sykehjem. Fagdagen i Bergen ble en inspirerende samling av erfaringer fra omsorgsfeltet, ledet av ordstyrer Odd Bjørn Solberg i Husbanken.

Tenk om det skjer like mye de neste 40 år

Barstad fokuserte i sitt innlegg på historiens rolle i omsorgstjeneste, og påpekte at erfaringene fra de siste 40 år legger grunnlaget for morgendagens omsorg. Siden tidlig på 1970-tallet har Norge gått fra 20 000 til 130 000 årsverk. Med samme utvikling vil det være behov for ca. 285 000 årsverk i 2050.

Formålet med meldingen til Stortinget er derfor å ta i bruk samfunnets omsorgsressurser på nye måter, utvikle nye omsorgsformer gjennom ny teknologi og nye faglige metoder, samt understøtte og styrke kommunenes forsknings-, innovasjons- og utviklingsarbeid.

  1. Fra venstre: Mari Synnøve Berge fra Høgskolen i Bergen og Steinar Barstad fra Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Torben Tøsse Blindheim  
  2. Mari Synnøve Berge illustrerer fallforebygging. Foto: Torben Tøsse Blindheim 
  3. Foto: Torben Tøsse Blindheim 
  4. Marit Hagevik fra Bergen kommune holdt innlegg om normalisering av boliger for utviklingshemmede. Foto: Torben Tøsse Blindheim 
  5. Fra venstre ordstyrer Odd Bjørn Solberg og foredragsholder Steinar Barstad. Foto: Torben Tøsse Blindheim.
  6. Lars-Marius Ulfrstad presenterte Husbankens krav til normalisering og integrering. Foto: Torben Tøsse Blindheim

 

Velferdsteknologi skal være en integrert del av omsorgsarbeidet i 2020

Mari Synnøve Berge fra Høgskolen i Bergen er en del av omsorgsteknologisatsingen ved HiB, og orienterte salen om teknologisk omsorg. Hun jobber med Lindåsprosjektet – et samarbeid mellom Lindås kommune og Tunstall – hvor velferdsteknologi installeres i 250 boliger i Lindås kommune. Kartlegging av behov gjennom intervju av brukere, pårørende og helsepersonell gir mulighet for å dokumentere og systematisk evaluere erfaringer med slik teknologi.

- Vi ønsker å bli boende hjemme og velferdsteknologi er sentralt i dette perspektivet. Men teknologien er ikke nøytral. Vi må faktisk akseptere at teknologi skal erstatte mennesker, der teknologien er i stand til dette, konkluderte Berge under fagdagen.

Husbankens krav til normalisering og integrering

Avdelingsdirektør Lars-Marius Ulfrstad presenterte Husbankens nye krav til styrket normalisering og integrering. Hvordan omgivelsene kan tilpasses slik at individene kan delta i samfunnet på egne premisser. Boligen og bosituasjonen må legges til rette slik at beboeren kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre.

Erfaringer fra kommunene

Spesialrådgiver Marit Hagevik orienterte blant annet om erfaringer med HVPU-reformen og boligsituasjonen for utviklingshemmede i Bergen kommune, hvor kommunen kommer godt ut på landsbasis. Hun mener at utfordringene med normalisering er store.

Hagevik mener det er behov for en variert og mangfoldig boligmasse og mulighet for valgfrihet og ulike boligløsninger knyttet til individuelle behov.