Endringer av investeringstilskuddet i 2012

Det har for 2012 kommet endringer i tilskuddssatsene og utvidelse av ordningen som følge av samhandlingsreformen.

Som et ledd i Samhandlingsreformen, skal det etableres døgnomsorgsplasser til personer med behov for øyeblikkelig hjelp. Det kan gis investeringstilskudd til slike plasser etter de samme satsene som for sykehjemsplasser.
Det er en forutsetning for at tilskudd skal kunne gis, at disse akuttplassene oppfyller alle kravene til kvalitet som følger av regelverket for investeringstilskuddet.

Velferdsteknologi

I henhold til føringer fra Kommunal- og regionaldepartementet for 2012 skal omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd være tilrettelagt for tilkobling av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi.

Nye satser

  • Den nye maksimalsatsen for omsorgsboliger er  687.000 kroner,
  • Maksimalt tilskudd per sykehjemsplass og øyeblikkelig hjelp-plass. er  916.000 kroner
  • Det gis tilskudd ut fra en anleggskostnad på maksimalt  2.290.000 kroner

 

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.