God integrering = økt deltakelse i arbeidslivet

-Dagens virkemidler fører ikke til gode nok resultater. De bidrar heller ikke tilfredsstillende til utjevning av levekårsforskjeller blant minoritetsbefolkningen, hevder Velferds- og migrasjonsutvalget (Brochmannutvalget), som nylig la fram sin innstilling overfor Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren.

Mange innvandrerfamilier har langvarige økonomiske utfordringer. Det er viktig å arbeide for å motvirke denne utviklingen og for å unngå at befolkningsgruppen forblir i en vanskelig situasjon økonomisk. De reelle mulighetene for sosial mobilitet må økes, påpeker utvalget, som trekker fram arbeidsdeltakelse som en betingelse for integrering og sosial inklusjon. Utvalget etterlyser større fokus på å styrke tiltak som bidrar til aktivisering og arbeid.

Utvalget har analysert faktorer som arbeid, utdanning, demokrati og samfunnsdeltakelse, og på bakgrunn av dette er det fremmet konkrete forslag på hvert område. Disse kan leses i utvalgets innstilling.

  Grete Brochmann og Audun Lysbakken
 Audun Lysbakken og Grete Brochmann (foto:IMDI)

Utvalgets leder Grete Brochmann understreket at integrering i produktivt arbeid er en nøkkelfaktor for å fremme langsiktig bærekraft:
– Den norske velferdsmodellen er helt avhengig av høy yrkesdeltakelse for å opprettholde det universelle velferdstilbudet vi ønsker å ha i Norge. God integreringspolitikk lønner seg, mens dårlig integreringspolitikk fort kan bli fryktelig dyrt for samfunnet. Norge trenger arbeidsinnvandrere. Hvis vi skal klare å opprettholde vår høye sysselsetting må vi være gode til å integrere nye grupper i arbeidsmarkedet, sa Grete Brochmann under selve overleveringen.

Utvalgets anbefalinger:

  • En 10-årig ekstra innsats for å få flere i jobb, med fokus på arbeidsmarkedstiltak som er tilpasset innvandreres behov og har gode resultater.
  • Rett og plikt til gratis språkopplæring i barnehage for alle barn med kartlagte behov, og en gjennomgang av pensum og valg av undervisningsmetoder som gir en bedre læring for alle.
  • Reform av voksenopplæringen, for at alle voksne skal lære å lese og skrive.
  • At felles verdier i Norge skal bygge på menneskerettighetene med særlig vekt på blant annet likestilling, ytringsfrihet, sosial likhet, vitenskapelig tenkemåte og toleranse.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.