Vil noe med Furuset

Hanne Marie Sønstegaard, nyansatt prosjektleder i Områdeløft, slet ut sine første barnesko i randsonen av Groruddalen. Hun vokste opp på Disen og Sinsen. I dag er hun utdannet samfunnsviter, med by- og stedsutvikling som spesialfelt.

Prosjektleder Hanne M Sønstegaard 
Prosjektleder i Bydel Alna, Hanne Marie Sønstegaard. Foto: Gunn Eikeseth Indrevær

Sønstegaard  kommer  fra en stilling som prosjektleder i Norsk Form, der hun arbeidet med oppvekstmiljø og medvirkningsprosesser – gjennom programmet “Barn i by”. Hun er opptatt av sammenhengene mellom de fysiske omgivelsene og det sosiale livet, og fram til 2013 skal hun lede Bydel Alnas områdeløftsatsing på Furuset.

Lett å mobilisere
– Det mest i øyenfallende etter fire måneder i ny jobb, er det sterke lokale engasjementet i en sammensatt befolkning. Folk er lette å mobilisere. Mange vil delta. Jeg tror at et langvarig og tillitsskapende arbeid i borettslagene, i lokale lag og foreninger, i bydelens ordinære tjenester, i kvalifiserings- og språkopplæring og bibliotekdrift har skapt et godt grunnlag for deltakelse og engasjement. Dette uttrykker seg nå også i spørsmål relatert til byutvikling, sier Sønstegaard.

Prosjektlederen trekker fram medvirkning og informasjon som sentrale tema i tida som kommer.  Hun understreker hvor viktig det er å opprettholde og forsterke alle de gode prosessene som har pågått, med fokus på involvering.  Furusetbeboerne har blitt hørt, men må fortsatt, og i enda større grad enn før, få være med i pågående planarbeid. 
Ny områdeplan skal vedtas i bystyret i løpet av 2012 og berører vesentlig infrastruktur: Ny skole, nytt sykehjem, omfattende boligfortetting, ny Verdenspark, trafikksystemer og utvikling av Furuset senter – med blant annet mulig nytt bibliotek. 
– I tillegg synes jeg at bydelen driftes med profesjonalitet og stort engasjement, både administrativt og politisk. Bydel Alna har utvilsomt inntatt rollen som lokalsamfunnsutvikler. Når bydelen fungerer som brobygger og tilrettelegger, ser vi hvordan lokal deltakelse og ønsket om innflytelse faktisk forenes med komplekse byutviklingsprosesser. For sistnevnte ligger ansvaret hos etater som Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten, utdyper Sønstegaard. 

Vil skape møteplasser
Hun forteller hvordan Bydel Alna – som ledd i fremtidig senterutvikling – nå ønsker å få utredet muligheter for et helt nytt bibliotekbygg. Deichmanske bibliotek er allerede en viktig møteplass i området. I snitt er 700 mennesker innom biblioteket på Furuset hver dag. Det er det høyeste besøkstallet i Groruddalen.
 – I samarbeid med Kulturetaten bestiller bydelen en mulighetsstudie som vurderer hvordan man kan innlemme  tjenester  rettet mot skoler, voksenopplæring og kvalifiseringstiltak, tiltak for barn og ungdom og kulturarrangementer i et nytt, flerfunksjonelt bibliotek.  Dette kan bli et godt symbolprosjekt, med vesentlig effekt også i forhold til områdets omdømme og attraktivitet.

Furuset for småbarnsfamilier   
Dessuten er Sønstegaard også spesielt opptatt av de yngstes perspektiv:  
– Godt bomiljø for barn er i grunn godt bomiljø for alle, påpeker hun.  De som klarer å lage attraktive bomiljø for småbarnsfamilier i byen drar det lengste strået. - Når området skal fortettes og løftes, må det gjøres med kvalitet.
– Å omskape Furuset til et attraktivt boområde for småbarnsfamilier står derfor høyt på agendaen. Da må vi kunne tilby en mer variert bebyggelse og trafikksikre områder med inviterende parker der gode benker er lokalisert til barnas lekeområder. Det bør være lett tilgang til naturopplevelser, godt kollektivtilbud, et visst cafè- og butikkutvalg, attraktive fritidstilbud og ikke minst godt barnehage- og skoletilbud.  Mye av dette er her allerede. Pågående planer peker i riktig retning. 
–Jeg har tro på at vi kommer dit. Det er fantastisk å få arbeide i dette skjæringsfeltet, mellom å tilrettelegge for sosiale tiltak og utvikle gode, fysiske løsninger. For meg er dette drømmejobben!