Ungdom, medvirkning og demokrati

Bydel Grorud har startet UNGMED, et prosjekt som skal gi bydelens ungdommer større medvirkning. Skolene Apalløkka, Bjøråsen og Groruddalen deltar i prosjektet, som avsluttes ved en konferanse 27. mars. UNGMED er et samarbeid mellom områdeløft Ammerud, Romsås og Ammerud aktivitetssenter

Cecilie K. Skar
 Programleder Cecilie K. Skar (foto:Husbanken)

Hver skole i bydelen velger ut seks representanter og seks saker til ungdomskonferansen, som skal samle skoler, fritidsklubber og frivillige organisasjoner. Målet med prosjektet er å engasjere ungdommen i nærmiljøet og samtidig gi dem mulighet til å lære om og til å oppleve hvordan en demokratisk prosess fungerer.

– Dette er et interessant og spennende prosjekt som kan få mange positive ringvirkninger. Bydelen ønsker å øke valgdeltakelsen, som er lav blant de unge. Frivillige organisasjoner og borettslag sliter med å få inn unge i styrene. Jeg tror at prosjektet kan bidra til å øke engasjement for nærmiljøet, sier programleder for Områdeløft Ammerud, Cecilie Kjølnes Skar i Bydel Grorud.

Om UNGMED
Utgangspunktet for ungdomsprosjektet var en ungdomskonferanse som Ungdomsrådet i bydel Grorud arrangerte våren 2011. Representanter fra skoler, kommunal fritidssektor og frivillige organisasjoner behandlet en rekke saker som ungdommene på forhånd hadde meldt inn. Totalt var 1200 ungdommer i bydelen aktive i denne prosessen. Seks saker ble stemt videre av konferansen, og disse ble så presentert videre for blant annet områdedirektør i utdanningsetaten, bydelsdirektør, leder av Grorud bydelsutvalg og ledere for lokale politiske partier.

Opplegget ble en suksess og derfor ønsket Ungdomsrådet, i samarbeid med områdeløft Ammerud, å videreutvikle ungdomskonferansen i prosjektet UNGMED, med start i oktober 2011.
Flere innledende konferanser i elevrådene på de tre ungdomsskolene i bydelen og ungdomsforum er gjennomført. Saker fra de innledende konferansene sendes videre til den store konferansen, som skal avholdes på Hotell 33, Økern, den 27. mars. Hver skole velger ut seks representanter og seks saker til ungdomskonferansen som skal samle bydelens skoler, fritidsklubber og frivillige organisasjoner.

– Vi vil legge til rette for at ungdommer fra ulike bakgrunner kan engasjere seg og samarbeide om å skape visjoner i politikken, frivillige organisasjoner, borettslagsstyrer og idrettslag, utdyper Cecilie Kjølnes Skar.

Lærer demokratisk spilleregler
Økt deltakelse i demokratiske prosesser blant ungdom på Ammerud og i bydel Grorud for øvrig sett i et større, langsiktig perspektiv kan gi bydelen og Groruddalen en sterkere stemme.
– Bydelen får styrket sin sosiale kapital og blir bedre rustet til å takle utfordringer med en befolkning som har økt forståelse for hverandres likheter og ulikheter. Vi tror også at en slik konferanse som involverer ungdom gir en god innføring i vårt eget lands samfunnsprosesser.
– Ungdom skal bli tatt på alvor og se at engasjementet nytter, avslutter programlederen.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.