Sosial integrering viktig i områdeløftene

Fredag 24. august var ledelsen fra stat og kommune samlet i Oslo-Rådhus for å ta pulsen på status i Groruddalssatsingen og diskutere veien videre.

Grorudalssatsingen : på rett vei
Midtveisevalueringen (NIBR/TØI) som ble lagt fram i fjor, viser at Groruddalssatsingen i hovedsak er på rett vei. I evalueringen sies det at økt satsing på arbeid og sysselsetting og på samferdselstiltak er nødvendig for å få til en bærekraftig utvikling i Groruddalen. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell og byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland var enig i at de største utfordringene ligger i samferdsel og arbeid, og at det er her innsatsen må prioriteres fremover.

   Politisk møte i Groruddalssatsingen, Oslo-Rådhus
   Staten og Oslo kommune, Oslo-Rådhus (foto:Husbanken)

Synergier til andre områdeløft
Husbanken samarbeider med Oslo kommune i områdeløftene. Det er åtte løft i Oslo og det er områdeløft i Bergen og i Trondheim, Husbankens arbeid med områdeløft er velferdspolitisk begrunnet, skal motvirke segregering og opphopning av levekår, og samtidig ha fokus på kvalitet i områdeløftprosjektene. –Et viktig aspekt av Groruddalssatsingen er at det er tverrfaglig og tversektoriell. Derfor virker det fornuftig å bruke tiden som er igjen for å dra ut størst mulig synergi mellom de fire programområdene. Knyte bånd enda tettere og få planer og tiltak til å dra i samme retning. Som et eksempel kan man tenke at de nye områdesatsingene i Bergen og Trondheim fikk støtte fra Husbanken og IMDI på tiltak som er utprøvd med gode resultat i Groruddalen, sa Guri Bergo, Regiondirektør i Husbanken, i sitt innlegg.

Sosial tilgjengelighet viktig for Husbanken
–Områdeløft skal bidra til måloppnåelse ved å rette ressurser mot et avgrenset område, i stedet for tradisjonell individrettet innsats. Det er bolig, bo- og nærmiljøet som innsatsen rettes mot, sa Karin Lindgård fra Husbanken i sitt innlegg på det politiske møte..

Fokus på kvalitet i områdene skal blant annet sørge for universell utforming i områdene, både når det gjelder fysisk og sosial tilgjengelighet. Lindgård trakk fram flere eksempler på tiltak som har vært en suksess:
Svarttjern som er et fysisk tiltak med stor sosial effekt. Slike store tiltak blir anbefalt i midtveisevalueringen.
Alnaskole et tiltak som tar hånd om flere utfordringer, blant annet kriminalitetsforebyggende arbeid, sysselsetning, omdømmebygging og lokal ledelsesutvikling. Et annet eksempel er prosjektet Ungmed i Bydel Grorud som satser på unge og opplæring i demokratisk medvirkning og bidrar til å skape lokalengasjement og til ledelsesutvikling i området.
Lindgård understrekker at disse prosjektene berører målområder i både PG3A og PG4 og er et godt eksempel på behov for tettere samarbeid mellom programgruppe 3A og programgruppe 4.
–I områdeløftene har bomiljøtilskuddet bidratt til fornyelse og oppgradering av bomiljøene. Det er samtidighet mellom fysiske og sosiale tiltak som har hatt best effekt. Husbanken vil fortsatt ha fokus på samarbeid og samhandling med Oslo kommune. Vi ønsker en større trykk på kunnskapsorienterte prosesser og tiltak. Vi vil ha sterkere kunnskapsdeling og erfaringsoverføring i den tiden det er igjen, avslutter hun.

Lindgårds presentasjon

Politisk møte i Groruddalssatsingen gjennomføres en gang i året, og er en arena hvor Staten (representert ved fire departementer: MD, KRD, SD, BLID) , ledere for bydelsutvalgene i de fire Groruddalsbydelene, byrådsleder og involverte byråd i Oslo kommune drøfter status for satsingen og veien videre. Møte ledes av miljøvernministeren som statens koordinator for satsingen.

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.