Samlet for områdeløft i Norge

30 aktører fra områdeløft i Trondheim, Bergen og Oslo var samlet i Husbanken 7. november. Praktisk og teoretisk tilnærming til programarbeid som metode stod på agendaen.

Like det vi gjør – eller gjøre det likere?
–Hvordan kan vi få til å jobbe mer likt? spurte Regiondirektør Guri Bergo, i Husbanken Region øst, da deltakerne ble oppfordret til å si hvilke forventninger de hadde for dagen.

Arbeid med områdeløft har ulik organisering og tilnærming til lokale utfordringer i Bergen, Oslo og Trondheim. Derfor er det et godt utgangspunkt for samlingen for å få felles forståelse om hva det legges i begrepene «program» og «programsatsing». Temaet var sentralt i noen av innleggene.  

Program som metode
Siri Annette Brandtzæg, har erfaring som programleder for Boligsosialt utviklingsprogram i Hamar kommune, kom med flere råd til nye programledere:

  • Gjennomføringen av programmet handler mest om endringsledelse og minst om prosjektstyring.
  • Programleder bør ha ledererfaring og nok ”tyngde” til å gå i dialog med øverste ledernivå.
  • Integrer arbeidet i linjeorganisasjonen, planlegg overføringen.

Brandtzægs presentasjon 

        Marit Synnevåg

Marit Synnevåg (bildet), mcs consult, bidro med det teoretiske grunnlaget for program som metode:
Program er en systematisk måte å planlegge og gjennomføre langsiktige og komplekse satsinger med mange aktører, delprogrammer, prosjekter og delprosjekter – men hvor deltagerne har felles utfordringer.
Programsatsing = Utviklingsarbeid=Organisatorisk endring
Kunnskap og læring for alle involverte aktører er avgjørende, blant annet for oppdragsgiver, programkoordinator, programledere samarbeidspartnere og sluttbrukerne.
Synnevågs presentasjon

Signe Høeg, programleder for områdeløft på Haugenstua og Stovner i Oslo kommune pekte særlig på betydningen av å sette gode mål for arbeidet. Programledere bør stille følgende spørsmål:
• Hva er formålet eller effektene man ønsker over tid?
• Hvilke leveranser eller resultater skal programmet gi til oppdragsgiverne?

Hovedmålet for områdeløftet på Stovner: “Områdeløft har bidratt til styrking av Stovners omdømme, lagt grunnlag for en aktiv og bymessig sentrumsutvikling og stimulert til økt deltakelse og bedre kommunikasjon blant befolkningen på Stovner.”
Høegs presentasjon

Hvorfor områdeløft?
Områdeløft har gir gode resultater. Innledere presenterte erfaringer som viser det.

Helene Jordheim, seniorrådgiver i Husbanken presenterte statistikk og orienterte om aktuelle kilder.
Jordheims presentasjon 

Maja Flåto, spesialrådgiver i Husbanken orienterte om flere evalueringer av Groruddalssatsingen, Husbankens innsats i satsingen og evaluering satsinger i Danmark og Sverige.

  • Der tiltak ikke har fungert i Oslo forklares det med utfordringer knyttet til samarbeidsrelasjoner med eksterne aktører og svak forankring i etatene.
  • Det finnes indikasjoner på at målene er nådd, men utfordringer knyttet til levekår og miljø endres lite gjennom områdeløft.

Flåtos presentasjon

Katrine M. Woll, prosessleder i Husbanken, ga avslutningsvis et sosialfaglig blikk på områdeløft.
–Det boligsosiale feltet omfatter alle sider ved boligpolitikken og alle aktører i samfunnet som bidrar til at grupper som stiller svakt på boligmarkedet, kan forbedre sin situasjon. Levekår er ikke bare noe som hender med folk, men også noe som kan skapes og endres gjennom individuell og kollektiv handling, sa Woll.
Wolls presentasjon


Byen er Bergen
Mary Økland fra Bergen kommune fortalte om hvordan de har innrettet områdeløftarbeidet i Bergen. Det arbeidet som gjøres i områdeløftet er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen og Handlingsprogrammet «Ny energi rundt Damsgårdssundet». Bergen fikk mange godord for arbeidet og måten det var forankret i kommunens toppledelse.
Øklands presentasjon

Kommentarer

Navn:
E-post:
Kommentar:
Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.