Samfunnsgeograf med sans for stedsutvikling

I september 2011 ble programleder for nytt områdeløft i Bydel Grorud ansatt. Hun heter Cecilie Kjølnes Skar og skal lede områdeløftarbeidet på Ammerud.

Skar kommer fra avdeling for områdeutvikling i Plan- og bygningsetaten, hvor hun i hovedsak behandlet reguleringsplaner.
–Praktisk erfaring om hele planprosessen fra mottatt planinitiativ til saksfremstilling for politisk behandling, samt byggesaksbehandling, gir god innsikt i skjæringspunktet mellom planlegging og politikk forteller den nye programlederen.

Skar fremhever verdien av å være en del av et solid fagmiljø i Plan- og bygningsetaten på daglig basis. Hun viser til økt kunnskap om blant annet utforming av offentlig/privat rom, fortetting og bokvalitet, universell utforming og reguleringsformål.

Cecilie Kjølnes Skar

By og mennesker
Cecilie Kjølnes Skar (bildet) er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo. Hun har psykologi, sosiologi og internasjonal politikk i fagkretsen og på masternivå har hun spesialisert seg på by- og regionalutvikling.
–Faget omhandler den geografiske fordelingen av mennesker og sosiale fenomener, og hvordan de påvirker hverandre. Som for eksempel i form av samspill mellom menneske og sted, sier hun.
Skar har tidligere skrevet mellomfagsoppgave om høyhusdebatten i Oslo. Masteroppgaven skrev hun om vanskeligstilte på boligmarkedet og utfordringer ved å bo i storby.

Synergi i prosjektkontor
–Jeg var godt kjent med Groruddalssatsningen da jeg begynte i Bydel Grorud, men visste ikke hvordan man jobbet konkret innad i programområdene, sier Cecilie Kjølnes Skar.

Svært varierte arbeidsoppgaver og et godt samspill med bydelens ansatte i områdeløft Romsås, programleder for Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO) i bydel Grorud og koordinator for samhandlingsreformen i bydel Grorud, er blant programlederens viktigste erfaringer hittil.
Andre gode opplevelser som trekkes fram er Bydel Groruds positive energien som smitter og det gode samarbeidet med Husbanken.

Kontrastfylt arkitektur på Ammerud
Blant mange flere positive sider ser programlederen på Ammerud som et arkitektonisk spenneden område, med stor variasjon i bebyggelsesstruktur og boformer. Ammerud har småhus i skoggrensen og Norges største atriumshusområde som kjennetegnes av et klart skille mellom private og offentlige uteområder, og som ligger som et teppe i landskapet.

–De står i stor kontrast til de fire 14 meter høye blokker med yttervegger av verdenskjent norsk naturbetong. Den kurvede lamellen ”Bananblokka” ligger også som en skulptur i landskapet som et bevis på 60-tallets dreining mot en mer monumental arkitektur, sier samfunnsgeografen.
–To gårdstun, bevart inne blant høyblokkene, tydeliggjør spenningen mellom den eldre norske byggeskikken og den internasjonale modernismen som Ammerud representerer, avslutter Cecilie Skar

Skar viser til boken ”Oppdrag Groruddalen! En kulturhistorisk guide” som beskriver blant annet Ammerud og arkitekturen i området, for alle som vil vite mer om kultur og arkitektur i Groruddalen.