Byggern aktivitetspark

Møteplass på sykkelvei gjennom Groruddalen - med aktivitetstilbud

Hovedprosjekt 2010

Innen Oslo kommunes og statens felles satsing på Groruddalen har Bydel Stovner, Friluftsetaten og Vann- og avløpsetaten utarbeidet en forstudie/ skisseprosjekt for Byggeren aktivitetsområde med åpning av Julsrudbekken. Prosjektet er samordnet med Statens vegvesens region øst (SVRØ) planlagte hovedsykkelvei trase «Østre Aker vei», som går gjennom Haugenstua-området i Bydel Stovner.

Tiltaket skal resultere i en aktivitets-/rasteplass. Tiltaket er i tråd med kommunens satsing på det blå-grønne i naturen med bekkeåpning samt tilrettelagte møteplasser med aktivitetstilbud

Oppholdsarealet vil bestå av hvileplasser for gående og syklende gjennom området og leke- og grillefasiliteter for lokalbefolkningen og barnehager/skoleelever. Det er planlagt ulike leke-/klatreskulpturer samt en permanent grillplass.

Beliggenhet:

Oslo kommune, Bydel Stovner, Innsatsområde: Haugenstua, øst for Haugenstua BRL.

Husbankens finansielle bidrag:

Forprosjekt 2007 – 2008: 181 000 kroner.
Hovedprosjekt 2010: 3 000 000 kroner

Annen medfinansiering av prosjektet:
Hovedprosjekt 2010:
Programområde 2 Alna, grønnstruktur, idrett og kulturmiljø, hovedprosjekt: 4 600 000 kroner
Eiendoms- og byfornyelsesetaten – Torg og møteplasser:
2 400 000 kroner

Mer informasjon:

pdfFaktaark om prosjektet Byggern aktivitetspark

Kontaktperson lokalt:
Bydel Stovner v/ Reidun Myster Beier
reidun.mysterbeier@bsr.oslo.kommune.no
Telefon: 23 47 10 06

Kontaktperson Husbanken:
Sjefarkitekt Siri Helle
siri.helle@husbanken.no
Telefon: 22 96 17 22