Områdeprogrammet for Haugenstua og Nedre Rommen er på vei

For å følge opp områdeløftene i Stovner bydel arbeider Plan- og bygningsetaten med et områdeprogram for Haugenstua og Nedre Rommen. Planen skal vise noen retninger og muligheter for den fremtidige utviklingen av området.

Høring og offentlig ettersyn av områdeplanen
I november inviterte etaten til folkemøte der høringsutkastet til planen ble presentert. Seniorarkitekt Stig Eide presenterte utkastet og inviterte de fremmøtte til å komme med innspill. Han presiserte at programmet skal være retningsgivende og fungere som et styringsdokument for fremtidig utvikling av området rundt Haugenstua og på Nedre Rommen.
I tillegg skal planen være til hjelp i kommunens eget planarbeid, ved behandling av innsendte planer, og som innspill til kommende kommuneplan for 2013.

Områdekart Haugenstua- Rommen 
 Områdekart Haugenstua - Rommen (Plan- og bygnigsetaten)

Mål og strategier skal sikre fremtidige kvaliteter
På Haugenstua har bydelen i arbeidet med Områdeløftet fått utarbeidet en mulighetsstudie for fysisk utvikling av området. Innspill til det områdeprogramutkastet som nå foreligger er hentet både fra dette arbeidet, fra vurderinger og fra lokale prosesser i regi av Plan- og bygningsetaten. I programmet har etaten formulert noen overordnete mål som skal sette premissene for fysisk utvikling av området.

 • Den blågrønne strukturen skal i størst mulig grad være sammenhengende.
 • Tilgjengeligheten til Alna miljøpark skal styrkes.
 • Lokalsamfunnet Haugenstua skal knyttes bedre sammen på tvers av infrastrukturbarrierene.
 • Det skal etableres et sentrumsområde ved Haugenstua senter, som preges av god kvaliteten på de fysiske omgivelsene.
 • Det skal fokuseres på arealbruksendring, ny bebyggelse og fortetting.

For å understøtte målene peker programmet på tre ulike strategier.

  • Den første omhandler Nedre Rommen, et område som i dag består av store arealer med industri og lagerfunksjoner. Her vil en ta et overordnet utviklingsperspektiv. Området har trolig et fremtidig fortettingspotensiale for bolig- og næring, og kan bli en viktig brikke for å løse det økende boligbehovet i Oslo. En slik utvikling vil også påvirke utviklingen på Haugenstua.
  • Strategi nummer to tar for seg anbefalinger for framtidig utvikling av lokalsamfunnet Haugenstua. Planen peker på viktige kvalitetshensyn og skisserer mulige prosjekter som bør ivaretas når en i fremtiden får behov for både bolig- og næringsarealfortetting.
  • I den siste strategien vil Plan- og bygningsetaten følge opp prosjekter som allerede er i gang på tegnebordet. For å understøtte Groruddalssatsingen og områdeløftene spesielt, vil etaten gi disse en spesiell drahjelp.

  Positiv høringsresponsen fra både private og offentlige aktører 
  I ettertid av folkemøtet har planen ligget ute til offentlig ettersyn. Bemerkningene som har kommet inn ved utløpet av høringsfristen 2. desember, er i all hovedsak positive, kan Stig Eide, fortelle. - Vi vil nå gå grundig gjennom disse og se om utkastet skal endres før det ferdigstilles og oversendes for politisk behandling i januar.

  Plan- og bygningsetaten understøtter arbeidet med områdeløft
  Etaten er også nå i avslutningsfasen av en mulighetsstudie for by- og boligutvikling i Nedre Rommen området. Stig Eide kan videre fortelle at etaten nå er i ferd med å vurdere hvordan de skal følge opp arbeidet i dette området, som ligger innenfor det nye områdeløftet i bydel Stovner.
  – Vi ser at vi også vil ha en viktig rolle som tilrettelegger for byutvikling her, konstaterer han. 

  Kommentarer

  Navn:
  E-post:
  Kommentar:
  Kommentaren din må godkjennes før den blir synlig på websiden.