Ja til Områdeprogram Saupstad-Kolstad 2013-2020

Den 23. mai 2013 vedtok bystyret i Trondheim «Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020». Med utgangspunkt i forprosjektet, var det bred tilslutning i bystyret til en langsiktig områdesatsing i Saupstad-Kolstad i årene som kommer.

Dermed er områdesatsingen i bydelen formelt vedtatt, og programarbeidet kan konkretiseres og iverksettes.

Det vil i budsjett bli avsatt årlige ressurser gjennom handlings- og økonomiplaner.

Bystyret har gjort vedtak om en rekke punkter tilknyttet områdeinnsatsen i bydelen.
Blant annet er det gjort vedtak om å:
  • utvikle området gjennom medvirkning av innbyggerne i bydelen
  • se på muligheter for å etablere en kulturarena i området som kan ha en bydelsfunksjon
  • utvikle et senterområde og en park i tilknytning til dette mm

Områdeprogram og bolig

Bystyret har bedt rådmannen spesielt om å vurdere et «leie-før-eie prosjekt» kan realiseres i bydelen. Tilsvarende skal det rettes fokus på alternativ og mangfoldig boligstruktur i området, ved ytterligere regulering til boligformål. Dette er eksempler på konkrete tiltak som kan styrke boområdets attraktivitet, tilføre et større mangfold i boligsammensetning i bydelen, samt gi flere mulighet til en boligkarriere i nærområdet.

Foto: Trondheim kommune

Målene for Områdeprogrammet

Hovedmålene for Områdeprogrammet er at Saupstad-Kolstad i 2020 er:

  • en bydel som fremmer livskvalitet og helse 
  • en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom 
  •  en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter for deltakelse, samt at barn og unge i bydelen har en kompetanse som styrker dem i møtet med framtidas utfordringer.

Organiseringen må på plass

Den videre framdriften nå er å ansette en programleder, etablere en egen programorganisasjon, avklare og konkretisere roller og medvirkning fra aktørene i bydelen. Det skal utarbeides et system for kvalifisering og prioritering av prosjekter og tiltak som skal inngå i programmet. Dette arbeidet vil være sluttført innen utgangen av året. Deretter starter programmet opp med igangsetting av de første prosjektene og tiltakene.

Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020
Last ned rapport fra Forprosjektet