Områdeløft Trondheim

I Trondheim vil det i perioden fram til 2020 gjennomføres områdeutvikling i bydelen Saupstad-Kolstad. Områdeløftet er en felles satsing mellom staten og Trondheim kommune, og skal resultere i et fysisk, sosialt og kulturelt løft som styrker bomiljøet og gjør bydelen enda mer attraktiv og mangfoldig.

Områdeprogram for Saupstad-Kolstad

Trondheim kommune har laget et eget Områdeprogram for Saupstad-Kolstad. Programmet er et strategisk dokument som skal være styrende for innsatsen i bydelen de neste fem til syv årene. Husbanken vil bistå med kompetanse og finansiering, men det er kommunen selv som eier prosjektet og er sentral driver av utviklingsarbeidet.

Satsingen er velferdspolitisk begrunnet, og skal bidra til å løse bydelens spesielle utfordringer. De største utfordringene er knyttet til levekårsmessige forhold som læringsmiljø og læringsresultater i skolene, demografi og sosiale og fysiske forhold.

Programmål

Kommunens mål er blant annet å gjøre Saupstad-Kolstad til en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom. Områdeløftsarbeidet skal bidra til å forbedre det fysiske og sosiale miljøet i bydelen med en målsetting om at innbyggerne skal oppleve økt trygghet, trivsel og livskvalitet. En synlig miljøopprustning og styrking av forebyggende og helsefremmende arbeid står også sentralt.

Tiltak og prosjekter

Trondheim kommune ble våren 2013 ferdig med et forprosjekt, og som har lagt grunnlaget for en langsiktig og målrettet satsing i bydelen. Gjennom å iverksette en rekke tiltak og prosjekter i bydelen, som for eksempel å utvikle gode møtesteder og senterområdet, arbeide for attraktive, trygge og inkluderende bo- og oppvekstmiljøer, styrke foreningsliv og frivillighet, utvikle lokal ledelse og engasjement, eller å øke kvaliteten på uteområder og infrastruktur, ønsker man å oppnå målene med satsingen.

Erfaringsoverføring

Det legges også vekt på at metodikk, erfaringer, kunnskap og nettverk som satsingen resulterer i skal komme andre bydeler i Trondheim til gode.