Områdeløft Stovner sentrumsområde

Området ligger i bydel Stovner og omfatter delbydelene Fossum og Rommen, samt tilstøtende arealer rundt Tokerud skole og Liastua. Innsatsområdet hadde pr 1.1.11 8086 innbyggere, fordelt på delbydel Fossum med 4597 innbyggere og delbydel Rommen 3489 innbyggere. Antall boliger: 2900.

Områdeløftene i Groruddalen
Områdeløftene i Groruddalen 

 Stovner sentrumsområde
 Områdeløft Stovner sentrumsområde

Samlet sett har området en ung befolkning, hvor svært mange har en innvandrerbakgrunn, mens den “norske” befolkningen er i flertall i de godt voksne og aldrende årsklassene.
Boligområdene i delbydel Fossum og Rommen rundt Stovner senter vil utgjøre kjerneområdet for de konkrete tiltakene som vil bli gjennomført i områdeløftet. I tillegg er det også valgt å ta med næringsområdene i Nedre Rommen, der det ligger et framtidig byutviklingspotensiale rundt Rommen idrettspark. Her vil innsatsen i hovedsak være knyttet til planlegging for framtidig utvikling og transformasjon. Også de tilliggende områdene ved Tokerud skole og Liastua er inkludert i områdeløftet, da disse områdene er viktige for befolkningens trivsel og levekår.

Muligheter og utfordringer
I desember 2010 ble det utarbeidet en omfattende grunnlagsdokumentasjon.  Mange innbyggerne trives i dette området, som de mener har mange kvaliteter som er positive for dem. Spesielt blir Stovner Senter, boligområdene, nærheten til natur, gode kommunikasjoner og at området er barnevennlig og trygt fremhevet. Området har meget god tilgang til tjenester, varehandel og offentlig kommunikasjon.

Fritidstilbudene til barn og unge i innsatsområdet er mange. Idretten står meget sterkt. Tilbudene må likevel videreutvikles, markedsføres og driftes på en slik måte at de både er attraktive for målgruppene og tilfredsstiller foreldrenes behov for informasjon og trygghet.

Det etniske mangfoldet er utfordrende. Mange ulike kulturer og væremåter møtes, ofte med språkbarrierer som tilleggsutfordring. Over 60 % av befolkningen har innvandrerbakgrunn. Andelen av befolkningen med norsk bakgrunn minker. Det er behov for videreutvikling av møteplasser for en sammensatt og mangfoldig befolkning.

Mange av innbyggerne i området har svak økonomi og andre svært vanskelige levekår, knyttet til blant annet lav eller ingen utdanning, lite sysselsetting, trangboddhet og dårlig helse.

Boligområdene har mange utfordringer. Dette dreier seg både om bomiljøkvalitetene og sameksistensen mellom innbyggerne. I flere av sameiene er det høy utleieandel. Frivillighet og dugnadsinnsats for fellesskapet er ofte vanskelig å få til. I tillegg påpeker innbyggerne behov for tryggere gangveier og hyggeligere utemiljø i enkelte sentrale deler av innsatsområdet. 

Det foregår flere planprosesser innenfor området som vil få betydning for innbyggerne i mange år framover. Tokerud skole skal være ferdig bygd i 2016, Stovner senter planlegger utvidelser og Oslo kommune skal etablere en park ”Linjeparken” i området mellom Stovner Senter og Fossumveien (PG2). Det skal også etableres en ny bussterminal i tilknytning til parken. Bymiljøetaten planlegger ny gang- og sykkelvei langs Fossumveien fra Karl Fossumsvei til Trondheimsveien. Og det planlegges oppgraderinger på Stovner t-banestasjon. Det er igangsatt boligbygging i ”Fossumhagen” rett ved t-banestasjonen og senteret. Oppfølging av områdeprogrammet for Nedre Rommen og kommunedelplan for Alna Miljøpark, vil kunne påvirke utvikling av områdets kvaliteter på noe lengre sikt.

Områdeløftarbeid 2011-2016
Grunnlagsdokumentasjon: analyse utført av Maximite AS, rapport 2011: Fossum –Stovner sentrumsområde.

Programplan 2012
Bydel Stovners strategiske plan (2010-2013) danner rammen for områdeløftsinnsats som retter oppmerksomheten mot:

  • Levekår
  • Deltakelse – godt omdømme – ”Stolte Stovner”
  • Pleie- og omsorgstjenester som gir trygghet

Mål og strategier konkretiseres nærmere i løpet av 2012.

Kontaktinformasjon
Bydel Stovner: programleder:.Signe Høeg Tlf.93016237.
Husbanken Region øst: observatør. Siri Helle. Tlf. 99490409